Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Różnice pomiędzy procesem a postępowaniem nieprocesowym

  Postępowanie procesowe – rozpoznawany przez sąd spór prawny pomiędzy dwoma stronami procesu (powodem i pozwanym) i rozstrzygnięcie w wydanym przez siebie wyroku o prawach i obowiązkach stron wynikających z tego sporu:

  1) dwie przeciwstawne strony

  2) wszczynany tylko z inicjatywy stron

  3)...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki zaskarżenia orzeczeń sądowych: apelacja, zażalenie zwyczajne i nadzwyczajne, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania cywilnego

  Apelacja:

  Stanowi środek kontroli orzeczeń sądu I instancji i na gruncie KPC przybiera postać apelacji pełnej.

  Apelacja pełna polega na tym że oprócz kontroli i ewentualnego usunięcia skutków błędów sądu I instancji obejmuje ponad to możliwość naprawienia błędów samych stron poprzez możliwość...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /7 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skuteczność orzeczeń sądowych

  Pojęcie skuteczności orzeczenia sądowego zostało wprowadzone dopie­ro przepisami k.p.c. z 1964 roku. Przyjmuje za W Siedleckim i Z. Świebodą, że pojęcie skuteczności orzeczenia sądowego jest terminem o cha­rakterze technicznym, przyjętym na oznaczenie wszelkich skutków praw­nych, które nie wchodzą...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykonalność orzeczeń sądowych

  O wykonalności wyroku sądowego mówimy wówczas, kiedy nadaje się on do wykonania w drodze zastosowania przymusu państwowego w postaci egzekucji. Świadczenie, które ma być wykonane w drodze egzekucji, musi być oznaczone ściśle w sentencji orzeczenia.

  Cechę wykonalności posiadają orzeczenia zasądzające...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawomocność orzeczeń sądowych

  Nauka prawa — a za nią praktyka sądów — tradycyjnie wyróżnia prawomocność orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych w znaczeniu materialnym i formalnym.

  Prawomocność formalna polega na niemożności zmiany rozstrzyg­nięcia zawartego w orzeczeniu sądowym za pomocą zwykłych środków odwoławczych, czyli na...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia orzeczeń

  Sprostowanie: O sprostowaniu orzeczenia mówimy wówczas, gdy zaszły w nim niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki. Chodzi tu jedynie o omyłki sądu. Omyłka musi być widoczna w samej treści orzeczenia lub jego uzasadnienia. Sprostowanie może nastąpić na wniosek strony...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzeczenia sądowe i ich podział

  Proces cywilny składa się z szeregu czynności procesowych oraz aktów decyzyjnych sądu których podstawowym zadaniem jest doprowadzenie do merytorycznego rozstrzygnięcia rozpoznawanej przez sąd sprawy cywilnej. Do najbardziej istotnych czynności procesowych sądu należą czynności orzekania.

  Zgodnie z KPC...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugoda sądowa

  Szczególnym przypadkiem ugody jest ugoda sądowa, czyli ugoda zawarta w toku postępowania sądowego i obejmująca przedmiot tego postępowania. Ugoda sądowa pozostaje ugodą w rozumieniu prawa materialnego, choć ma swoją specyfikę.

  Podlega regulacji Kodeksu postępowania cywilnego, w szczególności jego art...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posiedzenie sądowe

  W postępowaniu cywilnym możemy rozróżnić dwa zasadnicze rodza­je posiedzeń sądowych: jawne i niejawne.

  Posiedzenia jawne odbywają się z udziałem stron lub ich przedstawicieli oraz w zasadzie przy udziale publiczności, czyli osób nie uczestniczących w postępowaniu. Posiedze­nia niejawne odbywają się...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umorzenie postępowania cywilnego

  Umorzenia postępowania polegające na jego zastoju trwałym i ostatecznym wskutek zajścia zdarzeń, które uniemożliwiają osiągnięcie właściwego celu procesu, tj. doprowadzenia do wydania merytorycznego rozstrzygnięcia. Zgod­nie z art. 355 § l k.p.c., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postę­powania...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /511

  praca w formacie txt

Do góry