Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Obrót gospodarczy

  Obrót handlowy (gospodarczy) odbywa się na podstawie różnych stosunków zobowiązaniowych, których źródłem są:

  a) głównie umowa

  b) inne zdarzenia:

  - jednostronne czynności prawne

  - decyzje upoważnionych organów państwowych

  - bezpodstawne wzbogacenie i nienależne świadczenie

  - ustawa

  1...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /2 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsorcjum

  Jest odmianą spółki , tworzoną przez kilka przedsiębiorstw w celu realizacji przez nie wspólnego celu , który przekracza możliwości pojedynczego przedsiębiorstwa, konsorcja powstają często w branży budowlanej. W przypadku konsorcjum jedno przedsiębiorstwo spełnia rolę wiodącą i reprezentuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partnerami w spółce partnerskiej mogą być osoby o następujących zawodach

  Spółka partnerska jest formą spółki osobowej , w której mogą działać przedstawiciele wolnych zawodów, partnerzy będą wspólnikami wykonującymi zawód pod własną firmą. Zgodnie z artykułem 87 kodeksu Spółek Handlowych partnerami mogą być: wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnego...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkt użyteczności publicznej

  Mają na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności z zakresie inż. Sanitarnej, komunikacji miejskiej, zaopatrzenia w energię elektryczna , gazową , cieplną. Zarządzanie terenami zielonymi, uzdrowiskami, usługami pogrzebowymi, oraz usług komunalnych. Ustawa o samorządzie terytorialnym z...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prywatyzacja

  Prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego może być pośrednia lub bezpośrednia.

  Prywatyzacja pośrednia -polega na zbyciu akcji lub udziałów spółki powstałej w wyniku komercjalizacji osobom trzecim, 9 zwykle w drodze publicznej oferty lub na drodze przetargu)

  Prywatyzacja bezpośrednia- polega na...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie spółki komandytowo - akcyjnej

  spółka podlega rozwiązaniu jeżeli zajdzie wydarzenie, które w myśl art.112 k.h. stanowi przyczynę rozwiązania spółki (wyjątek: śmierć komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki, choć wspólnicy mogą w umowie postanowić, że śmierć komandytariusz powoduje rozwiązanie spółki)...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje spółdzielni

  1. Rodzaje spółdzielni

  a) kryterium terenowego zakresu działania

  - gminne

  - okręgowe

  - wojewódzkie

  - krajowe

  b) kryterium charakteru przedmiotu działalności

  * użytkowników - przedmiot działalności - zaspokajanie potrzeb gospodarczych członków

  - handlowe: spożywców, zaopatrzenia, zbytu

  -...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komercjalizacja polega na

  Przekształcaniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę prawa handlowego 9 w spółkę akcyjną lub spółkę Z o.o.) Do powstania takiej spółki stosuje się przepisy prawa handlowego, następuje wpisanie takiej spółki do rejestru handlowego zaś poprzednio istniejące przedsiębiorstwo zostaje z niego...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykonanie działań gospodarczych wymaga

  Obowiązki przedsiębiorców:

  1. Na każdym przedstawicielu ciąży obowiązek ujawnienia w korespondencji zewnętrznej (o charakterze handlowym) pełnych danych łącznie z nr rejestru (musi być nazwa firmy, siedziba, nr rejestrowy). Nowością jest wymóg bezwzględny by przy sprzedaży zewnętrznej i poza...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /1 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzyskanie koncesji wymaga

  Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:

  oznaczenie przedsiębiorcy i jego siedziby (miejsca zamieszkania), a w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu podmiotu gospodarczego – również ich imiona i nazwiska;

  określenie przedmiotu działalności...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /3 026

  praca w formacie txt

Do góry