Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  ODESŁANIA I NORMY POZAPRAWNE STOSOWANE PRZEZ ADM. PUBLICZNĄ

  -szczególne rodzaje źródeł i norm rodzaje prawa adm.

  1) źródła niezorganizowane – są to swoiste źródła z poza systemu prawa, do których odsyła się w przepisie ustawy ustalone zwyczaje, zasady współżycia społecznego, normy naukowe.

  3) normy polityczne art. 148 Konstytucji.

  4) normy moralne –...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTY WYKONAWCZE STANOWIONE PRZEZ ORGANY ADM.

  A) rozporządzenia z mocy ustawy – prezydent może wydać przy kontrasygnacie premiera, a po zebraniu się sejmu rozporządzenia muszą zostać zatwierdzone i to może mieć miejsce w okresie stanu wojennego.

  B) rozporządzenia – są to akty wykonawcze i wydają je: prezydent , ministrowie, Prezes Rady Ministrów...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA SUBSYDIARNOŚCI A ORGANIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

  Zasada ta sprowadza się do uznania, że państwo i jego organy administracyjne mogą podejmować się realizacji określonych zadań publicznych dopiero i tylko wtedy, gdy jednostka lub wspólnota jednostek nie jest w stanie temu zadaniu podołać. Zasada subsydiarności to zasada pomocniczości.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA USTAWY W DZIAŁALNOŚCI ADM.

  – ustawa jest aktem normatywnym uchwalanym przez parlament. W hierarchii źródeł prawa zajmuje miejsce bezpośrednio po konstytucji. Ustawa ma charakter źródła prawa powszechnie obowiązującego. Ustawa ma zasadnicze znaczenie dla adm. pub. gdyż tworzy do tej adm. podstawy działania i określają granice...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE ŹRÓDEŁ PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

  Do źródeł prawa administracyjnego powszechnie obowiązującego należą: KONSTYTUCJA USTAWY RATYFIKOWANE UMOWY MIĘDZYNARODOWE ROZPORZĄDZENIA AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

  Powszechnie obowiązujące źródło prawa adm. musi zawierać choć 1 normę abstrakcyjną i generalną. Jest to katalog zamknięty- numerus...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /6 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODMIOTY ADMINISTRUJĄCE

  Organ administrujący to każdy podmiot, który uczestniczy w realizacji funkcji administracji( zadań administracyjnych) bez względu na charakter podstawy prawnej uprawniającej do podejmowania takiego działania. Musi być to podstawa prawna zgodna z prawem, określająca charakter kompetencji i ich zakres...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADMINISTRACJA RZĄDOWA A ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

  Do elementów wspólnych administracji rządowej i samorządowej należą;

  funkcjonują w ramach państwa, funkcjonują i działają na podstawach prawa, powołane są dopełniania zadań publicznych( funkcja służebna), działają w ramach władzy wykonawczej, mogą korzystać z władczości( podporządkowanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

  1. normy prawa ustrojowego regulują wszystkie najważniejsze elementy administracji publicznej jako organizacji. Dotyczą tworzenia i obsadzania organów adm. i ich urzędów, budowy wewnętrznej oraz wzajemnych relacji poszczególnych struktur organizacji. Usunięcie tych norm poza granice prawa adm. nie jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /1 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEWNĘTRZNE PRAWO ADMINISTRACYJNE

  Terminem wewnętrzne prawo administracyjne określa się liczne i bardzo zróżnicowane dyrektywy powinnego zachowania się( nakazy, zakazy, przyzwolenia) tworzone i realizowane w organizacyjnych układach kierownictwa w administracji publicznej.

  Układ kierownictwa określić można jako hierarchiczne powiązanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /1 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADMINISTRACJA A WŁADZA USTAWODAWCZA I SĄDOWNICZA

  W Polsce mamy trójstopniowy podział władzy; władze ustawodawczą (parlament), wykonawczą (rząd i prezydent), sądowniczą (sądy).

  Administracja jest to działalność tych organów publicznych (państwowych) które nie są organami ustawodawczymi i sądowymi, jest to podejmowana w publicznym celu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /469

  praca w formacie txt

Do góry