Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  POJĘCIE, PODSTAWY I ZAKRES SAMODZIELNOŚCI ADM.

  Po pojęciu samodzielności swobody działań adm. rozumieć będziemy takie postępowanie podmiotów adm. które opierają się na wyraźnym upoważnieniu ustawowym, odwołuje się do norm, zwyczajów pozaprawnych. W państwie prawa pozytywnego nie budzi wątpliwości, jednakże adm. Pub. nie będzie mogła...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY PAŃSTWA

  Zasadniczy podział terytorialny państwa dokonany z myślą o stworzenie odpowiedniej organizacji (aparatu) powołanej do realizacji zadań należących do właściwości administracji państwa (zadania wykonawcze). Podział najrzadszy to 2 szczeble organizacyjne, najczęstsze 3 lub 4 szczeblowe. Szczeble są...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URZĄD, A ORGAN

  Pod pojęciem URZĘDU rozumie się zwspół wyodrębnionych kompetencji tj. praw i obowiązków, których realizacja pozostawiona zostaje do dyspozycji jednostek organizacyjnych;

  to organ (w potocznym rozumieniu) np. Urząd Skarbowy, Izba Skarbowa jest to zespół środków i prób przydatny określonemu organowi dla...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE ORGANÓW

  Klasyfikacja organów (uniwersalna)

  I kryterium wg liczby piastunów

  monokratyczne –jednoosobowe Wojewoda, Minister

  kolegialne – wieloosobowa Rada Ministra, Zarząd

  zarządzenie, postanowienie – jednoosobowe;

  uchwała – akt przez organy kolegialne wydawany.

  II ze względu na kryterium powołania...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /2 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE ORGANU

  ORGAN – jest wyodrębniony organizacyjnie zespół osobowo-rzeczowy działający na podstawie i w granicach prawa utworzonych w celu realizacji określonych zadań państwowych, dysponujący w zakresie swojego działania władztwem i możliwością stosowania środków przymusu.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA PROWINCJONALNOŚCI I RESORTOWOŚCI

  – zasada prowincjonalności – odnosi do takiego układu organizacyjnego, który na określonym terenie jeden organ właściwy jest do realizacji wszystkich zadań z zakresu adm.

  Zasada resortowości – wydzielanie jednolitych lub podobnych zadań (kryterium rzeczowe) powołanie do ich realizacji i organizacji...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZTABOWE I LINIOWE JEDNOSTKI W STRUKTURACH ADM.

  – model sztabowy oznacza taki układ organów, który określa kompetencje zbieżne są działaniem polegającym na uczestnictwie bezpośrednim w realizacji działań adm. Model liniowy – polega na takim systemie organizacji, której głównym celem jest zdobywanie i ustalanie niezbędnych informacji i podstaw...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODELE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

  Model angielski

  Ustrój organów egzekutywy-ma charakter dwuczłonowy, występuje pojęcie:

  Rządu;

  Głowy Państwa od XVIII w. nie realizuje żadnych kompetencji z zakresu władztwa, tylko reprezentacyjnie. Osoba, która nie uczestniczy w pracy organów egzekutywy.

  Pełna i samodzielna działalność Rządu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /6 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE APARATU PAŃSTWOWEGO

  Jest to zespół ludzi w szczególny sposób zorganizowany działający na podstawie prawa powołany do realizacji władzy państwowej i w tym celu wyposażony w prawo stosowania przymusu państwowego. Jest to pojęcie bardzo obszerne obejmujące całość mechanizmu państwa, który jest mocno wewnętrznie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA PRAWA W ADM. PUBLICZNEJ

  Zadania współczesnej adm. są zatem znacznie większe wiemy, że adm. to nie tylko działalność reglamentacyjna, która jest wykonywaniem prawa, ale również w kształtowaniu polityki, świadczeniu istotnych dla społeczeństwa usług oraz wykonywanie funkcji właściciela w imieniu państwa i w imieniu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /765

  praca w formacie txt

Do góry