Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Scharakteryzuj ogólną administrację pracy

  Struktury organizacyjne administracji pracy można podzielić dwuczłonowo – na administrację ogólną i administrację specjalną.

  Pierwszą tworzą Minister Pracy i Polityki Socjalnej, Krajowy Urząd Pracy oraz wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, druga zaś Państwowy Inspektor Pracy i wojewódzcy inspektorzy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /7 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie bezrobotnego. Jego uprawnienia i obowiązki

  Za bezrobotnego uznaje się osobę będącą obywatelem polskim lub cudzoziemcem posiadającym kartę stałego pobytu lub status uchodźcy w RP, niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej zdolną i gotową do powzięcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i nie uczącą się w szkole w...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /2 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie emerytury i renty. Rodzaje rent. Świadczenie emerytalne i rentowe

  Emerytura

  jest dożywotnim świadczeniem pieniężnym z tytułu długoletniej pracy i osiągnięcia określonego wieku, jako odrębnego ryzyka ubezpieczeniowego.

  Renty

  Z tytułu niezdolności do pracy mają na celu zapewnienie środków utrzymania pracownikom, którzy całkowicie lub częściowo utracili...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /1 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie w sprawach zasiłków ubezpieczeniowych i zasady ich wypłacania

  Prawo do zasiłku chorobowego, wyrównawczego, opiekuńczego, macierzyńskiego i pogrzebowego oraz ich wysokość ustalają i wypłacają:

  1.pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych;

  2.oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w pozostałych...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /1 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj ubezpieczeniowe świadczenia pieniężne (zasiłki)

  Zgodnie z art. 67 Konstytucji, obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo.

  Świadczenia ubezpieczeniowe służą zapewnieniu ubezpieczonemu środków utrzymania, częściowego lub pełnego zrekompensowania wydatków, jakie poniósł w...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /2 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj ubezpieczenia zdrowotne

  W dniu 6 lutego 1997 roku, Sejm przyjął ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, zmieniającą w zasadniczy sposób zasady udzielania świadczeń zdrowotnych ich odpłatność, a przede wszystkim wprowadzającą system kontrolowania świadczeń.

  Cechą charakterystyczną wprowadzenia powszechnego...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /5 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pracowniczy stosunek prawny ubezpieczenia społecznego

  W ramach prawa ubezpieczeń społecznych mogą występować stosunki prawne zachodzące między różnymi podmiotami podlegającymi ubezpieczeniu a organami ubezpieczającymi, których treścią są prawa i obowiązki stron tych stosunków. Wśród stosunków ubezpieczenia społecznego czołowe miejsce zajmuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /3 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje świadczeń z ubezpieczenia społecznego

  W naszym systemie ubezpieczenia społecznego świadczenia ubezpieczeniowe można podzielić na :

  -świadczenia w naturze – które mają na celu ochronę zdrowia ubezpieczonego, umożliwienie mu korzystania z różnych form pomocy leczniczej i obejmują świadczenia przewidziane w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System ubezpieczeń społecznych. Zasady ubezpieczenia społecznego

  Na obowiązujący aktualnie system ubezpieczeń społecznych składają się :

  -ubezpieczenia zdrowotne-Ustawa z 6.02.1997

  -ubezpieczenia emerytalne

  -ubezpieczenia rentowe

  -ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa, zwane ub. chorobowym

  -ubezpieczenie z tytułów wypadków przy pracy i chorób zawodowych...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /7 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenie społeczne, pomoc społeczna

  Pojecie zabezpieczenia społ. obejmuje ubezpieczenie społ., zaopatrzenie społ. i pomoc społeczną. Wyróżnia się niekiedy także ubezpieczenie wzajemne i opiekę społeczną. Prawne pojecie zabezpieczenia społ. obejmuje ogół norm prawnych, regulujących nurt polityki społecznej, który zmierza do zapewnienia...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /994

  praca w formacie txt

Do góry