Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka czasu pracy w europejskim prawie pracy

  Europejskie regulacje określające problematykę prawa pracy, mają na celu poprawę środowiska pracy, zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Zaznacza się jednocześnie, że uchwalając postanowienia prawne, będzie brana pod uwagę sytuacja ekonomiczna małych i średnich...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /2 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów pracę w niepełnym wymiarze i na czas określony w prawie europejskim

  Dyrektywa Rady Nr 99/70/WE z 28 czerwca 1999 dotycząca umowy ramowej o pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, zawartej przez ETUC, UNICE i CEEP.

  Celem Dyrektywy 99/70/WE było wdrożenie przez Państwa Członkowskie postanowień zawartych w umowie ramowej zawartej między organizacjami skupiającymi podmioty...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj tzw. informacje o warunkach zatrudnienia w prawie europejskim

  Podstawa prawna krajowa:

  -Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. 97 r. Nr 78, poz. 483.

  -Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 r. Dz. U. z 98 r. Nr 21, poz. 94.

  Podstawa prawna europejska:

  -Dyrektywa 91/533/EWG z dnia 14 października 1991 r., w/s obowiązku dotyczących informowania pracowników o warunkach...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /3 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozumienie równości pracowników i równe traktowanie kobiet i mężczyzn w prawie wspólnotowym

  Równe traktowanie mężczyzn i kobiet jest jedną z zasad konstytucyjnych, na tle polskiej konstytucji art. 32 ust. 2, jest zaznaczona generalna zasada że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Do tego art. w celu podkreślenia ważności...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /2 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka swobody przepływu pracowników w Unii Europejskiej

  I wersja

  Swoboda przepływu informacji oznacza zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji opartej na przynależności państwowej odnośnie do zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy. Swoboda ta obejmuje prawo do odpowiadania przez pracowników państw członkowskich na aktualne oferty pracy, do swobodnego...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /7 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co stanowi źródła europejskiego prawa pracy

  Pierwotnym źródłem prawa były akty tworzące Wspólnoty, w których państwa wyraziły ogólną zgodę na ograniczenie swojej suwerenności.

  Należą do nich Traktaty Rzymskie, Jednolity Akt Europejski, Układ o utworzeniu Unii Europejskiej, (znany jako Traktat z Maastricht), Traktat Amsterdamski oraz ostatni –...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /5 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i zakres europejskiego prawa pracy

  Pojęcie europejskiego prawa pracy można rozpatrywać z dwóch punktów widzenia. Zgodnie z pierwszym – szerokim ujęciem – e.p.p. to normy wydane w ramach organizacji o charakterze regionalnym działających na terenie naszego kontynentu – tzn. UE oraz Radę Europy. Zgodnie z drugim – wąskim ujęciem – e.p.p. to...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /5 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja i zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  Zakres działania i zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określa ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:

  1.Zakład jest państwową jednostką organizacyjną i posiada osobowość prawną. Siedzibą Zakładu jest miasto stołeczne Warszawa.

  2.Nadzór nad zgodnością...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /6 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja, zadania i kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy

  PIP jest organem powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Podlega Sejmowi. Nadzór nad PIP w zakresie ustalonym ustawą sprawuje Rada Ochrony Pracy.

  PIP tworzy: Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy oraz...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /9 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

  Fundusz ma trzy cele:

  1.gromadzenie środków finansowych na pokrycie roszczeń pracowniczych,

  2.wypłacanie świadczeń gwarantowanych pracownikom przez ustawę,

  3.dochodzenie od pracodawców zwrotu wypłaconych świadczeń(wypłata świadczeń powoduje z mocy prawa przejście na fundusz roszczenia wobec...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /2 344

  praca w formacie txt

Do góry