Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Obowiązek wykonywania poleceń

  Pracownik, zgodnie z art. 100 K.p., jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę, a w szczególności:

  • przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /2 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązki pracownika

  Artykuły bazowe – 100

  Są kształtowane przez ustawę, z wyjątkiem obowiązków natury organizacyjno-porządkowych tworzonych przez pracodawcę jako regulamin pracy.

  Trzy kategorie obowiązków pracownika

  1. Podstawowe – dotyczą spraw zasadniczych, związane przede wszystkim z wartością życia i zdrowia...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /3 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka praw pracownika

  Najbardziej oczywiste prawo pracownika zostało zawarte w art. 21 § 1 kodeksu pracy, z którego wynika, że pracodawca zobowiązuje się zatrudnić pracownika za wynagrodzeniem. Oprócz niego przysługują także nagrody i zasiłki. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /2 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo do wynagradzania i ochrona

  - wynagradzanie za pracę jest obligatoryjnym składnikiem każdego stosunku pracy

  - pracownik nie może zrzec się prawa do wynagradzania ani przenieść tego prawa na inną osobę

  - wynagrodzenie jest to świadczenie ze stosunku pracy, o charakterze obowiązkowym (a przez to roszczeniowym) i okresowym, należne...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /3 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie pracownika i pracodawcy

  1) Pracownik- inaczej osoba zatrudniona, osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy faktycznie i prawnie. Nie jest objęta statusem pracowniczym osoba, która wprawdzie legitymuje się umową o pracę, ale nie świadczy pracy pod kierownictwem. Jest natomiast pracownikiem ten, kto zawarł umowę cyw.-pr., lecz...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyka

  To czynnik niepewności towarzyszący działalności każdego pracodawcy, a ściślej mówiąc niebezpieczeństwo wystąpienia negatywnych skutków związanych z samym pracownikiem czy też z niesprawnością maszyn, urządzeń technicznych. Ryzyko ponosi pracodawca, nie pracownik. 4 rodzaje ryzyka:

  R. gospodarcze...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podporządkowanie a dyspozycyjność

  Z zagadnieniem podporządkowania łączy się zagadnienie dyspozycyjności, która polega na zobowiązaniu pracownika do wykonania pracy wykraczającej poza określony w umowie rodzaj pracy. Odnosi się ona do wyznaczonego pracownika, który podlega tej podległości, a tym samym osobistość świadczenia pracy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowne podporządkowanie

  Praca świadczona pod kierownictwem pracodawcy. Świadczy o nim niesamodzielne wykonywanie zleconych zadań pod względem ich przydziału i sposobu wykonania, podległość co do wykorzystania czasu pracy przeznaczonego na wykonanie pracy, konieczność ewidencjonowania czasu pracy w sposób charakterystyczny dla...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki kształtujące oblicze prawa pracy

  Oblicze polskiego prawa pracy kształtuje zespół 3 czynników:

  1. proces stanowienia prawa – czynnik tradycyjny

  2. działanie TK – tzw. „ustawodawca negatywny”

  3. orzecznictwo – zwłaszcza SN, ETS w Luksemburgu, ETPC w Strasburgu

  Dlaczego w polskim prawie pracy w ostatnich latach doszło do wielu zmian?

  -...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /2 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejsce prawa stosunku pracy w systemie norm prawa pracy (obszary odniesienia i systematyka prawa pracy)

  Prawo pracy jest jedną z najbardziej „interdyscyplinarnych” gałęzi prawa, bo jako dziedzina krzyżuje się z pozostałymi, a zwłaszcza z prawem cywilnym, co potwierdza art. 300 KP.

  Święcicki: prawo pracy – ogół norm regulujących stosunek pracy umownie podporządkowanej (prawo stosunku pracy) oraz inne...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 871

  praca w formacie txt

Do góry