Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Obowiązek świadczenia pracy

  Zasadniczym ogólnym obowiązkiem pracownika jest powinność wykonywania pracy określonego rodzaju. Z powinnością wykonywania pracy wiąże się obowiązek pracownika przejawiania gotowości do świadczenia pracy (jeżeli taki stan psychiczny i fizyczny pracownika jest zależny od niego samego - niepodobna...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązek dbałości o dobro pracodawcy i zakaz konkurencji

  Na treść obowiązku dbałości o dobro pracodawcy składają się wszelkie zachowania pracownika, które w sposób prosty służą umacnianiu, bądź zachowaniu w nieuszczuplonej formie interesów majątkowych i niematerialnych zakładu pracy (dbałość o mienie zakładu pracy, zachowanie lojalności wobec podmiotu...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /2 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązek przestrzegania porządku w procesie pracy

  Przed nowelizacja KP powinność pracownika dbałości o porządek w procesie pracy wypełniała treść obowiązku przestrzegania dyscypliny pracy. Nowela zerwała z tym ostatnim pojęciem, chociaż pozostawiła jego treść. Nadal bowiem pracownik musi przestrzegać czasu pracy, regulaminu itp. Tak wiec...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego

  Zasady współżycia społecznego odgrywają znaczącą role w prawie pracy.

  Zgodnie z art. 8 KP nie można czynić ze swego prawa użytku, który był by sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego.

  Odesłanie do zasad współżycia społecznego umożliwia...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązki pracownika i pracodawcy

  A) Obowiązki pracownika:

  - obowiązek świadczenia pracy,

  - obowiązek należytego wykonywania pracy,

  - obowiązek przestrzegania porządku w procesie pracy,

  - obowiązek dbałości o dobro pracodawcy i zakaz

  konkurencji,

  - obowiązek przestrzegania zasad współżycia

  społecznego.

  B) Obowiązki...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść stosunku pracy

  Treścią stos. pracy są prawa i obowiązki stron, tj. pracownika i pracodawcy. Podstawowym obowiązkiem pracownika wynikającym ze stos. pracy jest świadczenie pracy na rzecz pracodawcy, a podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest obowiązek zapłaty wynagrodzenia za prace. Te prawa i obowiązki często...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /5 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma nawiązania i treść umowy

  Formy nawiązania stosunku pracy:

  1. wg skuteczności działania:

  a) ustna,

  b) pisemna,

  c) dorozumiana.

  2. wg prawidłowości działania - tylko forma pisemna.

  Forma ustna - wystarczy oświadczenie woli - art.60 K.C

  Forma pisemna - Ustawodawca wymaga, aby umowa o prace była zawarta na piśmie ( art29 § l...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek pracy „z umowy"

  Jest to rodzaj stosunku pracy. Umowa o prace jest podstawowa forma nawiązywania stosunku pracy. Zawierana jest na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Każda z w/w umów może być poprzedzona umowa o prace na czas próbny. Umowa o prace na czas nieokreslony najbardziej...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółdzielczy stosunek pracy

  Występuje on w spółdzielniach pracy, których celem jest prowadzenie przez wspólne przedsiębiorstwo działalności gospodarczej opartej na osobistej pracy członków. W innych typach i rodzajach spółdzielni praca jest wykonywana na podstawie umów a prace lub na podstawie cywilno-prawnych umów zlecenia lub umów a...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki pracy z wyboru

  Nawiązanie stosunku pracy następuje na podstawie wyboru, jeżeli z wyboru wynika stosunek pracy w charakterze pracownika. Ta ogólna norma ( art.76 KP) nie ma zastosowania wszędzie tam, gdzie z wyborem nie łączy się wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy. Wybór, jako podstawa powstania stosunku pracy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 422

  praca w formacie txt

Do góry