Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy

  Wypadek przy pracy - zdarzenie ciągłe, wywołane przyczyna zewnętrzną w miejscu pracy.

  Wypadek w drodze do pracy - zdarzenie mające związek z przemieszczeniem się do i z pracy.

  Przyczyny zewnętrzne i wewnętrzne (zawal serca, zawal mózgu) nie są wypadkami przy pracy, ale w odniesieniu do konkretnej...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność materialna wspólna

  Jeżeli pracownikom łącznie powierzono mienie z obowiązkiem wyliczenia się mogą oni zawrzeć z pracodawca umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej. Umowa taka powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Pracownicy ponoszą wspólna odpowiedzialność materialna odpowiadają w częściach...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólne wiadomości o odpowiedzialności pracowniczej, stosunek KC do PP

  Przez odpowiedzialność prawna należy rozumieć obowiązek ponoszenia przewidzianych przez prawo, niekorzystnych skutków zachowania własnego lub innych osób. Wyróżniamy odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i cywilna. W prawie pracy związek przyczynowy jest przesłanką, która ogranicza odpowiedzialność...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawne znaczenie stażu pracowniczego

  Staż pracy to okres działalności pracownika wykraczającej także poza ramy świadczenia pracy, który nie pozostaje obojętny dla stosunku pracy. W prawie pracy nie występuje pojecie stażu pracy w kategoriach samoistnych tzn. bez odniesienia stażu do konkretnych uprawnień pracownika. W stosunku pracy bez...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /2 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona przed zwolnieniem

  Pracodawca nie może zwolnic grupowo osób chronionych przed zwolnieniem na podstawie przepisów KP i innych przepisów szczególnych z wyjątkiem osoby pozostającej na urlopie trwającym dłużej niż 3 m-ce. Pracodawca może wypowiedzieć zmieniające warunki pracy, gdy istnieje taka konieczność, wówczas...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwolnienia grupowe - pojęcie, tryb, ochrona

  Zwolnienie grupowe jest zjawiskiem socjologicznie odmiennym aniżeli suma zwolnień indywidualnych. Dlatego tez wymaga odmiennej klasyfikacji prawnej. Zastały one zinstytucjonalizowane dopiero w 1989 r. w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /3 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne sposoby rozwiązania stos. pracy przez pracodawcę

  Ustanie spółdzielczego stos.pr. z członkiem spółdzielni może nastąpić w czasie trwania członkostwa pod warunkiem zachowania przewidzianego w KP okr. wypow. oraz na podst. uchwalmy rady spółdzielni o zmniejszeniu zatrudnienia podyktowanego gospodarcza koniecznością lub przyznaniu prawa do emerytury...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasadność wypowiedzenia - rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

  Pracownik poza wypowiedzeniem lub rozw. w drodze porozumienia stron może rozw. umowę o prace bez wypow. na skutek choroby, która powstała przy wykonywaniu pracy a pracodawca nie przeniesie go na inne stanowisko, może również bez wypowiedzenia, z 3-dniowym uprzedzeniem rozwiązać umowę z pracodawca, u którego...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypowiedzenie umowy na czas próbny

  Najczęściej spotykany w praktyce sposób rozwiązywania stosunku pracy to wypowiedzenie umowy o prace. Wypowiedzenie jest czynnością jednostronna.

  Elementami konstrukcyjnymi instytucji wypowiedzenia umowy są: oświadczenie woli, okres i termin wypowiedzenia. Okres powiedzenia um. zawartej na okres próbny...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie stosunku pracy w drodze porozumienia stron

  Porozumienie stron jest najdogodniejszym dla pracownika sposobem rozw. stos. pracy, chociaż czasem wynikają z tego powodu negatywne konsekwencje. np. przy nabywaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnego - nabywa się prawo do zasiłku po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy bez...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 717

  praca w formacie txt

Do góry