Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Obowiązek realizowania celu stosunku pracy - świadczenie

  Na treść tego stosunku składa się kilka szczegółowych powinności obciążających pracodawcę. Przy czym każda z nich ma odrębny zakres. Obowiązek dopuszczenia pracownika do wykonania umownej pracy - źródłem tego obowiązku jest umowa o prace lub inny akt na podstawie. którego powstaje stosunek pracy a...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /2 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy

  Art. 207 KP

  Za stan BHP w zakładzie pracy odpowiada pracodawca. Jest to podstawowy obowiązek pracodawcy. Zgodnie z ta zasada pracodawca ponosi wyłączną i absolutna odpowiedzialność za stan BHP. Zostało ukształtowane prawo pracownika do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy w ustawie 12.06.71 r O...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /2 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo do odzyskania zatrudnienia

  Pracodawca ma obowiązek ponownie przyjąć do pracy pracownika, z którym rozwiązał umowę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej, jeżeli pracownik zgłosi zamiar powrotu do pracy w ciągu roku od rozwiązania stosunku pracy. Jest to prawo...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy odprawa nie przysługuje pracownikowi

  1. Który do dnia rozwiązania stosunku pracy przyjął propozycje zatrudnienia w zakładzie pracy przejmującym w całości lub części mienie dotychczasowo zatrudniającego go zakładu pracy albo w zakładzie pracy powstałym w wyniku takiego przejęcia,

  2. Który po rozwiązaniu stosunku pracy rozpoczyna...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy

  Niezwłoczne rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy następuje w razie ogłoszenia upadłości lub zarządzenia likwidacji zakładu pracy. Syndyk lub likwidator może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia:

  1 - Jeżeli brak jest środków na wynagrodzenia dla pracowników,

  2 -...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /2 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązek badań lekarskich

  Szczególna powinnością pracodawcy jest obowiązek poddania pracowników badaniom lekarskim. Wstępnym Przy przyjmowaniu do pracy i okresowym w trakcie jej wykonywania. W przypadku niezdolności do pracy trwającym dłużej niż 30 dni spowodowanej choroba obowiązkiem pracownika jest poddanie się na podstawie...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypadki i choroby zawodowe

  Szczególne obowiązki pracodawcy dotyczą miedzy innymi wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Bezwzględnie pracodawca jest zobowiązany stosować środki zapobiegające choroba zawodowym i innym choroba związanym z wykonywaniem pracy. W przypadku choroby zawodowej pracodawca Jest zobowiązany przenieść...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /3 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia pracodawcy

  Pracodawca to określenie podmiotu, na rzecz, którego jest świadczona praca. Po stronie pracodawcy występuje prawo domagania się od pracownika ciążących na nim powinności wykonania poleceń czy starannego sumiennego działania.

  Uprawnienia pracodawcy:

  1. Orzeczenia SN dotyczące dopuszczalności...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulamin wynagrodzeń

  Na Pracodawcy zatrudniającym, co najmniej 5 pracowników, będącym właścicielem zakładu, dla którego nie został zawarty zakładowy lub ponad zakładowy układ zbiorowy pracy, ciąży bezwzględny obowiązek ustalenia wynagrodzenia w regulaminie wynagradzania, który obowiązuje do czasu zawarcia zakładowego...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /2 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Norma podstawowa czasu pracy

  Czas pracy może być mierzony na dwa sposoby:

  1) przez stawkę godzinowa,

  2) przez wymiar zadań.

  Normy przy stawce godzinowej:

  a) norma godzinowa - przypada 42 godziny tygodniowo w okresie rozliczeniowym do trzech miesięcy, 8 godzin na dobę do 9 godzin na dobę jeżeli w ciągu roku jest więcej niż 39...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 459

  praca w formacie txt

Do góry