Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Blokowanie wydatków budżetowych

  Blokowanie wydatków budżetowych : to okresowy lub obowiązujący do końca roku budżetowego zakaz dysponowania częścią lub całością planowanych wydatków w przypadku stwierdzenia niegospodarności w określonych jednostkach, opóźnień w realizacji zadań, nadmiaru posiadanych środków, naruszenia zasad...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /3 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwy budżetowe i zasady dysponowania nimi

  Rezerwy budżetowe – w budżecie państwa tworzy się rezerwy ogólne nie wyższe niż 0,2% wydatków budżetu. W budżecie państwa mogą być tworzone rezerwy celowe, których szczegółowy podział na pozycję klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie opracowywania budżetu i gdy inne ustawy tak...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść ustawy budżetowej

  Treść ustawy budżetowej określa ustawa o finansach publicznych. W myśl jej postanowień ustawa budżetowa określa prognozę dochodów budżetu państwa oraz limit wydatków budżetu państwa a także ustala:

  1) deficyt budżetu państwa oraz źródła jego pokrycia

  2) limity zatrudnienia osób objętych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /2 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie zasad budżetowych

  Zasady budżetowe – są to postulaty nauki pod adresem ustawodawstwa i praktyki, dotyczże prawidłowej organizacji i funkcjonowania gospodarki budżetowej, w celu optymalnej realizacji jej zadań. Wyróżniamy zasady: powszechności, jedności, niefunduszowania, szczegółowości, równowagi, jawności...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /2 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja budżetowa

  Klasyfikacja budżetowa – to jednolity system symboli cyfrowych służący grupowaniu dochodów i wydatków budżetowych wg określonych zasad i kryteriów. Pozwala ona:

  określić uprawnienia organów publicznych do prowadzenia dochodów budżetowych i wydatkowania środków na ściśle określone...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /2 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie budżetu

  Budżet – z łac. bulga – worek, sakiewka – jest to podstawowy plan finansowy państwa mający charakter dyrektywny ( tzn. są to wiążące polecenia parlamentu ) obejmujący dochody i wydatki o charakterze bezzwrotnym. uchwalany przez organ przedstawicielski na okres budżetowy , zwykle roczny.

  Budżet państwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie kredytu publicznego i zasady jego zaciągania

  Kredyt publiczny - pożyczki zaciągane albo udzielane przez państwo lub inny związek publicznoprawny (np. samorząd terytorialny). Skarb Państwa może zaciągać pożyczki i kredyty wyłącznie na finansowanie potrzeb budżetu państwa. W imieniu Skarbu Państwa pożyczki i kredyty mogą być zaciągane...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /2 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie długu publicznego

  Dług publiczny można określić jako łączne finansowe zobowiązania podmiotów sektora publicznego z tytułu finansowania nadwyżki wydatków publicznych ponad dochody publiczne sformułowane w poprzednich okresach, z uwzględnieniem wzajemnych zobowiązań. Państwowy dług publiczny bywa określany jako suma...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /4 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje dotacji budżetowych

  DOTACJE to duża i zróżnicowana grupa wydatków, o charakterze nieodpłatnym, definitywne. Dzielą się na:

  1) Dotacje podmiotowe – dla określonych podmiotów, niezależnie od rodzaju działalności, na pokrycie wydatków bieżących, przyznawane w ustawach, które wskazują podmiot dotowany oraz kwotę, udzielane...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy prawne wydatków publicznych

  Wydatki publiczne – w ich wyniku następuje wykorzystanie części krajowej brutto z wykorzystaniem na cele społeczne. Realizacja zadań i celów władz publicznych następuje zgodnie z planem.

  Wydatki można podzielić na:

  - wydatki bieżące – ponoszone w związku z funkcjonowaniem poszczególnych jednostek...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /4 530

  praca w formacie txt

Do góry