Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  PRZEDŁUŻANIE TERMINÓW

  Przedłużanie terminów stanowi akt generalny prawa powszechnie obowiązującego, obejmuje swym zakresem podmiotowym określoną kategorię lub kategorie podatników, płatników, inkasentów oraz innych podmiotów prawa podatkowego. Przedłużenie następuje w drodze rozporządzenia Ministra Finansów.

  Oznacza ono...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMIN PŁATNOŚCI W PRZYPADKU OBLIGATORYJNEGO WYMIARU DECYZYJNEGO ZOBOWIĄZAŃ

  Art. 47 § 1 i 2 ordynacji -> termin płatności podatku dla zobowiązań, dla których wymiar pierwotny to decyzja wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji wymiarowej

  Dotyczą one terminu zapłaty podatku, a także rat podatku i zaliczek. Stosowane są w podatku od spadków i darowizn oraz w należnych od osób...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /1 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMIN PŁATNOŚCI W PRZYPADKU SAMOWYMIARU ZOBOWIĄZAŃ

  Art. 47 § 3 ordynacji

  Terminem płatności jest ostatni dzień, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata powinna nastąpić.

  Samowymiar ma zastosowanie w podatku dochodowym od osób fizycznych ( niepobieranym przez płatnika), podatku dochodowym od osób prawnych, od towarów i usług, akcyza, od...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTER PRAWNY TERMINU PŁATNOŚCI ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO

  Przepisy o terminie płatności wskazują moment, w którym zobowiązanie podatkowe staje się wymagalne. Dla podatnika wyznacza graniczny moment do którego powinien on spłacić swoje zobowiązanie. Dla wierzyciela jest to termin do którego zobowiązanie może być dochodzone.

  Często przyjmuje się, że ma on...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADZWYCZAJNE METODY WYMIARU ZOBOWIĄZANIA

  Do zastosowania wymiaru nadzwyczajnego dochodzi, gdy zawodzą mechanizmy wymiaru pierwotnego(zwyczajnego). Następuje w szczególności gdy dochodzi zjawisko uchylania się od opodatkowania. Korekta samowymiaru decyzją może też być następstwem błędu podatnika. Do wymiaru nadzwyczajnego...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOWYMIAR A PIERWOTNY WYMIAR OBLIGATORYJNY PRZEZ WYDANIE DECYZJI

  Weryfikacja wymiaru- wymiar wtórny

  Następstwem zastosowania tych 2 formuł jest odmienny tryb weryfikacji wymiaru. W zobowiązanicahc w których zastosowano samo wymiar, może być zastosowana autokorekta.

  Zgodnie z art. 81 Ordynacji podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMIAR - TO PRAWNE NASTĘPSTWO POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

  Jest on pierwszym etapem realizacji obowiązku podatkowego. Jest to realizacja kompetencji podatnika albo organu podatkowego do ustalenia reguły zachowania deklarowanego (deklaracja podatnika) albo reguły powinnego zachowania ( decyzja organu podatkowego ).

  Wynikające z niej ( z kompetencji) prawo wymiaru...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /3 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RELIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH. POWSTAWANIE OBOWIĄZKU, WYMIAR I WYKONYWANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

  Obowiązek podatkowy powstaje zawsze z mocy prawa, samoistnie. Wtedy gdy podatnik wstępuje w pole obowiązku podatkowego- czyli w zespół przepisów prawa materialnego, który tworzy podmiot i przedmiot opodatkowania oraz powiązane na ogół z przedmiotem opodatkowania przepisy o podstawie opodatkowania, ulgach i...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYKŁADNIA ZASAD POWSTAWANIA I WYMIARU ZOBOWIĄZAŃ

  Na gruncie prawa podatkowego mamy do czynienia z kilkoma tendencjami interpretacyjnymi, które uznaje się za dominujące w ramach wykładni przepisów prawa podatkowego. Należą do nich:

  Interpretacja prawa podatkowego :

  - pierwszeństwo językowego znaczenia norm prawa podatkowego

  Ma charakter standardowy i...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCEDURY PODATKOWE

  Postępowanie jurysdykcyjne

  Postępowanie w zakresie kontroli podatkowej

  Postępowanie w zakresie czynności sprawdzających

  Tworząc ordynację podatkową ustawodawca nie podjął żadnego wysiłku w celu stworzenia oryginalnego postępowania podatkowego, a jedynie przemianował Kodeks...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /838

  praca w formacie txt

Do góry