Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  PRZEDAWNIENIE PRAWA WYKONANIA I KOREKTY ZOBOWIĄZANIA

  Dotyczy samowymiaru, w tym przypadku przyjęto konstrukcję dwustopniową

  Art. 70 ordynacji stanowi: przedawnia się prawo wykonania zobowiązania objętego samowymiarem, jeśli podatnik złożył deklarację.

  Ponieważ podatnik mógł złożyć deklarację nieprawidłową- biegnie także przedawnienie prawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDAWNIENIE WYMIARU

  Podstawowy przepis- Art. 68§1 ordynacji stanowi: zobowiązanie podatkowe o którym mowa, w art. 21§1pkt.2 ordynacji, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

  Przepis ten nie ma...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDAWNIENIE (DAWNOŚĆ) W PRAWIE PODATKOWYM

  Przedawnienie jest to instytucja, która określa skutki prawne będące następstwem niewykonania uprawnień przez czas określony w ustawie.

  Dawność jest to dawna nazwa przedawnienia obejmująca szerszy zakres instytucji niż te uregulowane w rozdz. 8 działu III ordynacji.

  Pierwotnie chciano wyróżnić dwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /1 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTER PRAWNY WYGAŚNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA

  Przez wygaśnięcie zobowiązania w prawie podatkowym określa się ustanie więzi prawnej obligującej podatnika do zapłaty podatku.

  Trzeba odróżnić wygasanie zobowiązania od wygasania obowiązku podatkowego , co wiąże się z możliwością wygaśnięcia zobowiązania w części ujawnionej, wymierzonej i...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYGASANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

  Art. 59 § 1 ordynacji – zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub części wskutek:

  zapłaty

  pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta

  potrącenia art. 64§1

  zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku 

  zaniechania poboru 

  przeniesienia własności rzeczy lub praw...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ

  j/w. Organ podatkowy może z urzędu umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe gdy np.:

  1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne

  2) podatnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI ZOBOWIĄZANIA

  Może nastąpić tylko w szczególnych sytuacjach. Przed wydaniem decyzji organ podatkowy powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające( czy np.: nastąpiło znaczne obniżenie zdolności płatniczej podatnika, spowodowane klęską lub innym zdarzeniem losowym, czy niewyegzekwowanie należności nie wpłynie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

  Mają one charakter uznaniowy, uzależnione od decyzji organu pierwszej instancji, która ma charakter konstytutywny.

  Rozdział 7a1 ordynacji ustala zasady ich stosowania. Przewiduje on możliwość:

  odroczenia terminu płatności podatku

  rozłożenia płatności podatku na raty

  odroczenia lub...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NALEŻNOŚCI TRAKTOWANE NA RÓWNI Z ZALEGŁOŚCIĄ PODATKOWĄ

  Zgodnie z art. 52 ordynacjina równi z zaległością podatkową traktuje się:

  nadpłatę jeżeli w zeznaniu lub deklaracji została wykazana nienależnie lub w wysokości wyższej niż należnej a organ podatkowy dokonał jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZALEGŁOŚĆ PODATKOWA

  Jest to pojęcie definiujące zobowiązanie podatkowe niewykonane w określonym przez prawo terminie (art. 51 ordynacji). Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi definicji zaległości podatkowej są: podatek- rozumiane jako wymagalne zobowiązanie oraz termin płatności.

  Zaległość ma charakter obiektywny...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /1 945

  praca w formacie txt

Do góry