Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  STRONA POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO

  Art. 133 § 1 regulacja inna niż w kpa

  Stroną w postępowaniu podatkowym jest podatnik, płatnik ,inkasent lub następca prawny, a także osoby trzecie, które z uwagi na swój interes prawny żądają czynności organu podatkowego , do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA TRWAŁOŚCI

  Art. 128 głosi, że decyzje od których nie służy odwołanie w postępowaniu podatkowym, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana tych decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania mogą nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w ustawie. Taka decyzja może być wzruszona tylko w trybach...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA DWUINSTANCYJNOŚCI POSTĘPOWANIA

  Art.127 Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Zasada ta wyraża prawo podatnika do rozstrzygnięcia sprawy dwukrotnie, dwóch organach, z których organ odwoławczy kontroluje poprzez wydanie decyzji decyzje organu I instancji. Organ odwoławczy zobowiązany jest ponownie rozpoznać i orzec w sprawie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA PISEMNOŚCI POSTĘPOWANIA

  Art. 126 „Sprawy podatkowe załatwiane są w formie pisemnej, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Celem zasady jest ochrona pewności ustaleń w toku postępowania. Realizacja pisemności polega na pisemnej formie podstawowych rozstrzygnięć (decyzji, postanowień) oraz pisemnym utrwalaniu przebiegu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA PRZEKONYWANIA STRON

  Art. 124 Polega na tym, że organy podatkowe powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwianiu sprawy, aby w miarę możliwości doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez stosowania środków przymusu.

  Przekonywanie nie może jednak polegać na :

  odwodzeniu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA CZYNNEGO UDZIAŁU STRONY W POSTĘPOWANIU

  Art. 123 §1,§2 -Polega na tym, że organy podatkowe obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Organ podatkowy może odstąpić od tej zasady tylko...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA PRAWDY OBIEKTYWNEJ

  Art.122 „ W toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym.”

  Konkretyzacja tej zasady zawarta jest w art.187 ord i art. 77 kpa.

  art.187 „Organ podatkowy zobowiązany jest zebrać i...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA INFORMACJI PRAWNEJ

  Art. 121§2 „ Organy podatkowe w postępowaniu podatkowym obowiązane są udzielać niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem tego postępowania.

  Różnice z kpa

  Art.9 Kpa- organy administracji publicznej są zobowiązane do należytego i...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPŁATA PROLONGACYJNA

  Jest formą odpłatności za zwłokę wywołaną odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem zobowiązania podatkowego na raty (art. 57 ordynacji ). Jej ustalenie powinno nastąpić w decyzji o odroczeniu lub ratach. Nie ma jednak przeszkód, by wydać w tej sprawie odrębną decyzję.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODSETKI ZA ZWŁOKĘ

  Są zarówno odszkodowaniem, jak i sankcją za nieterminowe wywiązywanie się z obowiązku zapłaty zobowiązań. Początkowo przepisy nie rozstrzygały czy i w jakich przypadkach wydawać decyzję w sprawie odsetek; orzecznictwo uznawała, że taką decyzję należy wydawać na wniosek podatnika, jak kwestionuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /814

  praca w formacie txt

Do góry