Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  PROCEDURA WYKONANIA DECYZJI O ZABEZPIECZENIU

  Zabezpieczenie następuje:

  W trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo

  W formie określonej w art. 33d ->polega na przyjęciu przez organ podatkowy, na wniosek strony, zabezpieczenia wykonania zobowiązania określonego w decyzji o zabezpieczeniu wraz z odsetkami za zwłokę...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYB ZABEZPIECZENIA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

  2 tryby:

  Zabezpieczenie następuje w trybie:

  Przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji- z urzędu albo

  W formie określonej w art. 33d- na wniosek

  W razie złożenia wniosku o zabezpieczenie w formie określonej w art.33d zabezpieczenie w trybie przepisów egzekucyjnych w...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECYZJA O ZABEZPIECZENIU (trwałość decyzji o zabezpieczeniu)

  Art. 33§4 ordynacji: w toku postępowania lub kontroli podatkowej, organ podatkowy na podstawie posiadanych danych co do wysokości podstawy opodatkowania określa w drodze decyzji o zabezpieczeniu:

  Przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego, jeżeli zabezpieczenie następuje przed wydaniem decyzji...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBOWIĄZKI PROCEDURALNE ORGANÓW PODATKOWYCH

  Organ musi wykazać ponad wszelką wątpliwość istnienie przesłanek zabezpieczenia, wykazać w uzasadnieniu wyraźną przyczynę jego ustanowienia oraz konkretne dowodu uzasadniające jego zastosowanie oraz ma obowiązek określić w decyzji o zabezpieczeniu przybliżoną kwotę zob. podatkowego w taki sposób...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMIN ZABEZPIECZENIA

  Termin dokonania zabezpieczenia art. 33 §2 zabezpieczenia można dokonać również w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej przed wydaniem decyzji.

  Ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, czyli decyzji obligatoryjnej

  Określającej wysokość zobowiązania podatkowego, czy...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMA PRAWNA ZABEZPIECZENIA

  Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego w trybie art. 33§1 ordynacji następuje w formie decyzji. Decyzja ta nie rozstrzyga jednak o wymiarze zobowiązania. Zabezpieczenie tworzy stan prawny, w którym zabezpieczony majątek nie może być przedmiotem legalnego obrotu prawnego. Decyzja stanowi podstawę...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDMIOT I ZAKRES ZABEZPIECZENIA ZOBOWIĄZAŃ

  Zabezpieczeniu podlegają:

  Zobowiązania podatkowe przed terminem płatności (art. 33§1)

  Kwota odsetek za zwłokę należnych od zobowiązania na dzień wydania decyzji o zabezpieczeniu, gdy przedmiotem zabezpieczenia mają być zaległości podatkowe (art. 33§31)

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZESŁANKI ZABEZPIECZENIA ZOBOWIĄZAŃ

  Zob. podatkowe może być zabezpieczone, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane, a w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym i dokonuje czynności, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  ZABEZPIECZENIE PRZEDWYMIAROWE (JURYSDYKCYJNE) I EGZEKUCYJNE

  W polskim systemie prawnym wyróżniamy zabezpieczenie przedegzekucyjne (przedwymiarowe, jurysdykcyjne), które uregulowane jest w ordynacji i egzekucyjne, uregulowane w ustawie o zabezpieczeniu egzekucyjnym w administracji.

  Zabezpieczenia egzekucyjnego dokonuje się wówczas gdy jego bark mógłby utrudnić lub...

  Ocena /5.0 Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABEZPIECZENIE JURYSDYKCYJNE

  Inaczej zabezpieczenie przedwymiarowe ma dla postępowania egzekucyjnego charakter komplementarny i pomocniczy. Ucieczka przed realizacją zobowiązania może się zaczynać już w momencie powstania obowiązku podatkowego. Dlatego zabezpieczenie jest konieczne od chwili powstania obowiązku podatkowego, do momentu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /575

  praca w formacie txt

Do góry