Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  GENERALNE I INDYWIDUALNE ZEZWOLENIA DEWIZOWE

  Generalne zezwolenia dewizowe

   Dostosowanie reguł zawartych w ustawie dewizowej do zmieniającej się sytuacji pol społ i gosp w państwie.W normalnej sytuacji dostosowanie takie polega na liberalizacji ustawowych ograniczeń i jest wyrazem bieżącej polityki dewizowej państwa realizowanej przez władzę...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRÓT DEWIZOWY W POLSCE

  Podstawowym kryterium rozróżnienia kategorii rezydenta i nierezydenta jest miejsce zamieszkania. Rezydentami są osoby fizyczne zamieszkałe w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju a także inne podmioty mające siedzibę w kraju posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /3 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KTO PEŁNI W POLSCE ROLĘ CENTRALNEGO BANKU, JEGO ZADANIA I ORGANY

  Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej.

  Posiada osobowość prawną i prawo używania pieczęci z godłem państwowym. Nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych.  

  Działalność NBP jest prowadzona na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

  Siedzibą NBP jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKA JEDNOSTKA PIENIĘŻNA I JAKIE ZNAKI I OD KIEDY OBOWIĄZUJĄ W POLSCE

  Aktualny system pieniężny Polski wywodzi się z sytemu jaki wykształcił się w okresie po zakończeniu I wojny światowej. W 1924 przeprowadzono stabilizacyjną reformę walutową zlikwidowano Polską kasę Pożyczkową tworząc Bank Polski i wyposażając go w uprawnienia emisyjne państwo emitowało...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA

  Należy więc rozumieć jako uprawnienie żądania zapłaty od podmiotów zobowiązaniowych oraz dopuszczalność stosowania prawa przewidzianych środków zmierzających do wyegzekwowania należnych kwot z majątku tych podmiotów. Odp podat jest odp majątkową opartą na swoistych podstawach prawnych Ma postać...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYGAŚNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

  Wiąże się z ustaniem stosunku prawnopodatkowego jaki istniał pomiędzy podmiotem zobowiązaniowym (podatnik) a podmiotem uprawnionym(skarb państwa gmina) Dwie możliwości

  1) efektywne wygaśnięcie zobowiązania podatkowego następuje zaspokojenie związku publicznoprawnego poprzez realizację swoich...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECYZJE PODATKOWE

  Doktryna prawa finansowego uznaje decyzje za jeden z rodzajów indywidualnych aktów finansowych W doktrynie prawa adm decyzje podatkowe uznawane są za akty administracyjne albo kwalifikowane akty adm które różnią się od innych decyzji administracyjnych w zasadzie tylko przedmiotem rozstrzygnięcia w świetle...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTĘPOWANIE PODATKOWE

  Z punktu widzenia realizacji celu postępowania podatkowego procedury samo wymiaru stają się równorzędne postępowaniu podatkowemu wywołują takie same skutki. Wymiar zobowiązania podatkowego jest współcześnie dokonywany przez podatnika lub płatnika którzy w celu konkretyzacji zobowiązania muszą...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

  1) w drodze wydania i doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego

  2)bez wydania decyzji powyższej

  a) z mocy prawa z chwilą zaistnienia warunków prawem przewidzianych

  b) w drodze obliczenia wysokości należnego podatku przez samego podatnika zobowiązanego jednocześnie do...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻRÓDŁA PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE

  1)Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,

  2)Ustawy - akty prawne o charakterze ogólnym , powszechnie obowiązującym, uchwalane przez parlament i podpisywane przez Prezydenta RP ( np. ustawa o finansach publicznych, o samorządzie gminnym ),

  3)Ratyfikowane umowy międzynarodowe ( na podstawie art. 88 K. )...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /559

  praca w formacie txt

Do góry