Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Budżet państwa a ustawa budżetowa

  Ustawa budżetowa zawiera nie tylko budżet państwa, w ustawie tej ujmowane są także obok budżetu państwa inne elementy składowe, które przyjmują postać różnych rodzajów „załączników”.

  W ustawie budżetowej oprócz bufetu państwa zawarte jest także:

  zestawienie przychodów i wydatków państwowych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i treść budżetu państwa

  Budżet państwa jest rocznym planem finansowym zawierającym liczbowe zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów:

  - organów władz państwa (Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta),

  - organów kontroli i ochrony prawa (np. NIK)

  - sądów i trybunałów (SN...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deficyt sektora finansów publicznych

  Deficytem sektora finansów publicznych nazywa się ujemną różnicę między dochodami publicznymi (powiększonymi o zagraniczne środki finansowe nie podlegające zwrotowi) a wydatkami publicznymi, ustaloną dla okresu rozliczeniowego.

  >

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowy dług publiczny

  Przez państwowy dług publiczny rozumie się nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych ustalone po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora.

  Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeznaczenie środków publicznych

  Środki publiczne mogą być przeznaczone na:

  wydatki publiczne,

  rozchody budżetu państwa (art. 4 ust. 1 u.f.p)

  Rozchodami publicznymi są:

  spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów,

  wykup papierów wartościowych oraz inne operacje finansowe,

  udzielone pożyczk

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie dochodów publicznych

  Dochodami publicznymi są:

  1. daniny publiczne (zaliczamy do nich podatki oraz inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynika z innych ustaw), oraz

  2. pozostałe dochody, zalicza się do nich:

  -...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie środków publicznych

  Środki publiczne są to:

  1. dochody publiczne,

  2. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi,

  3. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, pochodzące:

  - ze sprzedaży...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normatywne ujęcie finansów publicznych

  Finanse publiczne to procesy obejmujące gromadzenie oraz rozdysponowywanie środków publicznych. (art. 6 u.f.p.)

  W szczególności finanse publiczne polegają na:

  pobieraniu i gromadzeniu dochodów,

  na wydatkowaniu środków publicznych,

  finansowaniu deficytu,

  zaciąganiu zobowiązań...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

  Zasady uchwalania, zmiany i wykonania budżetu są identyczne, bowiem obwiązują tu zasady dotyczące budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawarte w ustawie o finansach publicznych w dziale IV.

  Budżet jedn. samorządu teryt. uchwalany jest w formie uchwały budżetowej, na rok budżetowy przez...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH

  Pojęcie to odnosi się wyłącznie do przestrzegania prawnie wyznaczonych reguł ustalania poboru i egzekucji należności stanowiących środki publiczne oraz gospodarowania nimi w skali mikroekonomicznej czyli w jednostkach sektora finansów publicznych oraz poza nimi jeśli podmioty te korzystają ze środków...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 431

  praca w formacie txt

Do góry