Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Zasada jedności budżetowej w sensie merytorycznym

  Zasada jedności w sensie merytorycznym ma charakter normatywny, skodyfikowany, lecz od tej zasady są prawem przewidziane wyjątki. Zasada wyraża konieczność, aby wszystkie dochody i przychody budżetu tworzyły jeden ogólny zasób środków finansowych służących pokryciu wszystkich wydatków i rozchodów...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydatki i rozchody budżetu województwa

  Wydatki budżetu województwa.

  Wydatki budżetu województwa sklasyfikować można analogiczne do budżetu państwa, gminy oraz powiatu.(przepisać)

  Jeśli chodzi o kryterium przedmiotowe klasyfikacji to wydatki budżetu województwa można podzielić na pięć grup:

  wydatki związane z funkcjonowaniem...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i treść budżetu województwa

  Budżet województwa jest planem finansowym a więc liczbowym zestawieniem przewidywanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów stanowiących i wykonawczych województwa oraz jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych) bezpośrednio im podległych, takich jak Urząd Wojewódzki, szkoły o...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydatki i rozchody budżetu powiatu

  Wydatki budżetu powiatu.

  Można je ująć w sposób analogiczny jak w przypadku wydatków budżetu państwa, a więc z uwzględnieniem kryterium przedmiotowego oraz ich ekonomicznego charakteru. Z uwagi na kryterium przedmiotowe wydatki budżetu powiatu można podzielić na pięć grup:

  wydatki związane z...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /2 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i treść budżetu powiatu

  Budżet powiatu jest rocznym planem finansowym obejmującym liczbowe zestawienie przewidywanych

  dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów stanowiących i wykonawczych powiatu, a więc Rady Powiatu, Starosty i podlegającego mu urzędu powiatowego oraz innych podległych mu jednostek...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydatki budżetu gminy

  Usystematyzować je można z uwzględnieniem różnych kryteriów. Najlepszym wydaje się być kryterium przedmiotowe wskazujące na rodzaj zadań finansowanych z budżetu gminy. Z tego punku widzenia wydatki budżetu gminy można podzielić na kilka grup:

  wydatki na administrację samorządową, obejmują one...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwota wyrównawcza części podstawowej subwencji ogólnej dla budżetu gminy

  Kwotę wyrównawczą; stanowiącą element składowy części podstawowej subwencji ogólnej. Kwota wyrównawcza przysługuje gminom w których wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych, na jednego mieszkańca  zw. wskaźnikiem G, jest mniejszy aniżeli 85 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochody własne budżetu gminy

  Pojęcie dochodów własnych budżetu gminy, chociaż nie definiowane przez ustawodawcę oznacza dochody publiczne płynące w całości na rzecz budżetu gminy i zasilające tylko te budżety, ze źródeł przyznanych gminie na mocy ustaw w sposób bezterminowy. Alogicznie jest, jeśli chodzi o budżety powiatu i...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /2 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochody budżetu gminy

  Dochody budżetu gminy podzielić można na dwie podstawowe grupy:

  - dochody własne budżetu gminy,

  - dochody regulujące budżetu gminy.

  Podział ten wypływa z interpretacji art. 167 ust. 2 i 1 Konstytucji RP i ma istotne znaczenie z punktu widzenia oceny samodzielności finansowej gminy (powiatu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i treść budżetu gminy

  Budżet gminy jest podstawowym planem finansowym, obejmującym liczbowe zestawienie przewidywanych

  - dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów gminy (rady gminy, burmistrza, prezydenta, wójta) i jednostek organizacyjnych im podległych (Urząd Gminy) a także

  - przychodów i wydatków gminnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 549

  praca w formacie txt

Do góry