Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Idealizm prawniczy w pojmowaniu oddziaływania konstytucji

  Konstrukcja konstytucji jest wyrazem abstrakcyjnych idei (np. do konstytucji wprowadzono art. odnośnie gospodarstwa rolnego); dzięki takim elementom wiele konstytucji jest obszernych, nawet liczących ok. 1000 artykułów. Gdy komisje kodyfikacyjne są złożone z osób niewykształconych wtedy konstytucje są...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja formalna a materialna

  Konstytucja materialna – całokształt norm prawnych mających za przedmiot ustrój polityczny państwa, bez względu na ich charakter prawny i formę aktów prawnych, w których są zawarte (ustawy, uchwały parlamentu, zwyczajowe prawo konstytucyjne). Przykładem takiej konstytucji jest Konstytucja Wielkiej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza konstytucji

  Idea konstytucji pisanej, jako ustawy zasadniczej w państwie, pojawiła się w okresie rewolucyjnych przemian ustrojowych i walki o władzę polityczną w końcu XVIII w. Przyczyny powstania pierwszych konstytucji pisanych były złożone. Obok przyczyn specyficznych dla poszczególnych państw wymienić można...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etymologia terminu „konstytucja”, jego znaczenia i synonimy

  1) Etymologia:

  Termin „konstytucja” pochodzi od łacińskiego słowa constituere, co oznacza: ustanawiać, urządzać. Już w czasach rzymskich czynność organów państwowych zmierzającą do określenia ustroju politycznego (rem publicam constituere) odróżniano od działań prawotwórczych, polegających na...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja konstytucji

  Konstytucja jest to:

  - akt prawny o najwyższej mocy prawnej w systemie prawnym danego państwa;

  - akt określający podstawowe zasady ustroju państwa, regulujący ustrój naczelnych organów (władz) państwa, zakres ich kompetencji i wzajemne relacje oraz formułujący podstawowe prawa, wolności i obowiązki...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejsce prawa konstytucyjnego w systemie prawa

  W klasycznym podziale prawa na publiczne i prywatne – wprowadzonym przez Ulpiana – prawo konstytucyjne należy do prawa publicznego. Znajduje się ono tam obok takich gałęzi, jak: prawo międzynarodowe, prawo administracyjne, prawo karne lub prawo cywilne.

  W podziale prawa na materialne i formalne prawo...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo konstytucyjne a normy prawa międzynarodowego

  Specyficznym źródłem prawa są normy prawa międzynarodowego. Przejawiają się one w różnych formach: traktatów, umów, zwyczajowego prawa międzynarodowego, ogólnie uznanych zasad prawnych itp.

  Formy przyjęcia przez państwo obowiązku przestrzegania prawa międzynarodowego są zróżnicowane i wybór sposobu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwyczajowe prawo konstytucyjne

  W niektórych systemach prawnych jako źródło prawa konstytucyjnego traktuje się zwyczajowe prawo konstytucyjne. U jego podłoża leży zwyczaj konstytucyjny i precedens. Zwyczaj konstytucyjny to utarty i powszechnie uznany sposób postępowania nie znajdujący wyraźnej podstawy w normach konstytucyjnych. Jest on...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny aktów o mocy ustawy

  Niekiedy konstytucje, obok ustaw, przewidują istnienie w systemie prawa aktów o mocy ustawy wydawanych przez organ władzy wykonawczej. Mogą one nie tylko regulować po raz pierwszy materie ustawy, ale także, z uwagi na moc prawną równą ustawie, uchylać i zmieniać już obowiązujące ustawy i z tego względu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny uchwały parlamentarnej

  Szczególnym źródłem prawa konstytucyjnego są regulaminy parlamentarne. Regulaminy parlamentu mają formę uchwały (poza nielicznymi wyjątkami – Czechy, Słowacja). Ich przedmiotem jest określenie zasad organizacji i funkcjonowania izb oraz praw i obowiązków ich członków.

  >

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /627

  praca w formacie txt

Do góry