Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Stosowanie konstytucji

  Będąc ustawą (aktem normatywnym), konstytucja musi być stosowana przez wszystkie organy władzy publicznej i inne podmioty, które są adresatami zawartych w niej norm i zasad. Stosowanie konstytucji polega nie tylko na zakazie podejmowania działań czy unormowań sprzecznych z konstytucją oraz na obowiązku...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /12.12.2011 Znaków /2 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść i charakter prawny wstępów do konstytucji

  Niektóre konstytucje np. USA, Francji czy Niemiec, rozpoczynają się od krótszych lub dłuższych wstępów tzw. preambuł, w innych krajach (np. Włochy) z tego zrezygnowano. Celem wstępu jest wskazanie historycznych i politycznych podstaw konstytucji, umieszczenie jej w tle tradycji ustrojowej danego państwa i...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /12.12.2011 Znaków /2 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systematyka konstytucji

  Systematyka konstytucji, to wewnętrzny układ jej treści, odpowiednie uporządkowanie jej postanowień według z góry przyjętych założeń klasyfikacji. Odgrywa ona istotną rolę w pojmowaniu i interpretowaniu postanowień konstytucyjnych. Sposób ich uszeregowania jest pomocny dla: wykładni konstytucji...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /12.12.2011 Znaków /1 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb zmiany konstytucji RP

  Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. przyjmuje – jako podstawową – procedurę swej zmiany przez parlament. Jest to dokonywane w formie ustawy o zmianie konstytucji, a więc stosuje się tu ogólną procedurę ustawodawczą, a ewentualne odstępstwa muszą wynikać z wyraźnego unormowania konstytucyjnego. Takim...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje zmian w konstytucji

  uchwalenie nowej konstytucji – kwestia stosunkowo rzadko wyróżniana w konstytucjach. Czyniła tak Konstytucja austriacka z 1920 roku, wymagająca dla uchwalenia nowej ustawy zasadniczej przeprowadzenia referendum; w referendum może być także przyjęta nowa Konstytucja Szwajcarii;

  rewizja – zmiana...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby zmiany konstytucji – konstytucja sztywna i elastyczna

  Konstytucja elastyczna – taka, dla której zmiany nie są przewidziane szczególne wymogi. Może ona być zmieniana w tym samym trybie postępowania, co ustawy zwykłe. W konsekwencji, każda ustawa dotycząca materii konstytucyjnej uchyla lub zmienia ustawę zasadniczą. Klasycznym przykładem tego typu jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby uchwalania konstytucji

  Konstytucja oktrojowana – nadana przez panującego, np. Karta Ludwika XVIII z 1814 r.

  Konstytucja przyjęta w drodze umowy pomiędzy panującym a parlamentem – np. francuska Karta Praw z 1830 r.

  W państwach demokratycznych, w których podmiotem władzy jest naród, prawo uchwalania ustawy zasadniczej jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /2 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem hierarchizacji norm konstytucyjnych – pojęcie praw fundamentalnych

  Problem ten ma dwie płaszczyzny. Pierwsza z nich: wszystkie przepisy mają taką sama moc prawną, mogą się różnić tylko znaczeniem społeczno-ekonomicznym. Druga płaszczyzna to prawa fundamentalne, gdy jeden lub kilka art. praw są „wyższe” do pozostałych (są relatywnie niezmienianymi zasadami...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja norm konstytucyjnych

  Normy konstytucyjne można podzielić na formalne (inaczej proceduralne) i materialne.

  normy formalne – np. ustanowienie zakazu zniesienia lub zmiany niektórych zasad konstytucji, bądź też poddanie niektórych zasad szczególnemu, utrudnionemu trybowi zmiany,

  normy materialne – akty regulujące pozostałe sprawy...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepisane normy konstytucyjne

  Są to normy prawne, które mają zastosowanie w określonym przypadku i mają moc obowiązującą, ale nie są aktami skodyfikowanymi. Przykładem są orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który dla określonego rozstrzygnięcia może z norm konstytucyjnych utworzyć nowe zasady. Czasami to nauka prawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /441

  praca w formacie txt

Do góry