Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Koncepcje praw i wolności obywatelskich

  Analiza koncepcji praw obywatelskich wskazuje, że oscylują one między dwoma modelowymi ujęciami:

  Uniwersalistycznym – podkreślana jest nadrzędność interesów i celów zbiorowości (państwa) wobec praw obywateli, które mają charakter instrumentalny. Zasadniczy cel prawnej regulacji statusu obywatela...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie godności człowieka

  Pojęcie godność człowieka jest obecne we wszystkich koncepcjach indywidualistycznych pojmowania statusu jednostki i w czasach współczesnych może być uznane za podstawę i aksjologiczny punkt wyjścia tych koncepcji. O godności człowieka mówili już stoicy, nawiązywał do niej Cycero, a nowożytne ujęcie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /2 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa człowieka – prawa podstawowe – prawa podmiotowe

  Prawa człowieka – kwalifikowana postać praw i wolności jednostki, służących ochronie jej interesów, przypisywanych każdej osobie ludzkiej, niezależnie od przynależności państwowej i od jakichkolwiek cech różnicujących. Źródłem tak rozumianych praw jest prawo naturalne, zgodnie z którym podstawą...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie prawa, wolności i obowiązku obywatelskiego

  Prawa obywatelskie – termin określający pierwotnie zespół praw przyznanych jednostce przez porządek prawny określonego państwa w oparciu o kryterium przynależności państwowej (obywatelstwa). Obecnie w związku z rozwojem prawo-międzynarodowej ochrony praw jednostki, rozróżnienie między prawami...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada swobody działalności gospodarczej

  Zasada ta oznacza swobodę podejmowania działalności gospodarczej (a więc wszelkiej działalności obliczonej na przynoszenie zysku), swobodę jej prowadzenia przez wszelkie podmioty. W nowej konstytucji wolność ta znajduje dodatkowe potwierdzenie i sprecyzowanie w art. 22, który dopuszcza jej ograniczenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada demokratycznego państwa prawnego – jej ujęcia i gwarancje

  Konstytucja w art. 2 ustanawia zasadę demokratycznego państwa prawnego jako podstawową zasadę ustroju politycznego.

  Do podstawowych przesłanek formalnego państwa prawnego współczesna doktryna zalicza: podział władzy, konstytucjonalizm, legalność, prymat ustawy, zakaz retroakcji, dopuszczenie ingerencji...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /2 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymogi towarzyszące zakładaniu i funkcjonowaniu partii politycznych

  Ustawa o partiach politycznych z 27 czerwca 1997 r. (upp) mówi, że: partię może założyć 15 obywateli, jednakże liczba popierających zgłoszenie osób musi wynosić co najmniej 1000 – obywatele pełnoletni mający pełną zdolność do czynności prawnych.

  Partia polityczna, aby uzyskać pełnię...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada pluralizmu społeczno - politycznego

  Pluralizm polityczny ma kilka zakresów znaczeń. W ujęciu prawnokonstytucyjnym pluralizm należy rozumieć ściślej i sprowadzić go do problemu partii. W ujęciu szerszym – pozakonstytucyjnym – pluralizmu politycznego nie da się zawęzić tylko do kwestii struktur o statusie partii. Jako zasada ustrojowa w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada przedstawicielskiej formy sprawowania władzy

  Jest to zasada wyrażająca sposób sprawowania władzy, który polega na tym, że decyzje w imieniu suwerena podejmowane są przez organ przedstawicielski (parlament) pochodzący z wyborów. Zasadę tą najpełniej wyraża art. 4 ust 2, który tym samym uznaje demokrację pośrednią za podstawowy sposób rządzenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada podziału władzy państwowej

  O podziale władzy czy władz można mówić, mając na względzie znaczenie przedmiotowe i podmiotowe tego pojęcia. W sensie przedmiotowym (funkcjonalnym) podział władz oznacza wydzielenie pewnych rodzajowo odmiennych kierunków (sfer) działania państwa, takich jak stanowienie prawa, wykonywanie prawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /2 619

  praca w formacie txt

Do góry