Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  System organów państwowych RP

  Na podstawie postanowień Konstytucji można wyodrębnić 4 grupy organów państwowych:

  organy ustawodawcze – Sejm i Senat,

  organy wykonawcze – Prezydent RP i Rada Ministrów, a rozdział VI K wymienia dalsze elementy składowe: Prezes RM, ministrowie, przewodniczący określonych w ustawach komitetów...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka systemu prezydencjalnego

  Wykształcił się w USA.

  Egzekutywa jest jednoczłonowa, cała władza spoczywa w rękach prezydenta. Odpowiednicy ministrów (sekretarze) są jedynie pomocnikami prezydenta. Głównym ośrodkiem decyzji politycznych jest prezydent, który jest zarazem naczelnym dowódcą armii.

  Istnieje wyraźna...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka systemu semi - prezydencjalnego (Francja)

  Przyjmuje on pewne elementy systemu parlamentarnego, a także pewne cechy systemu prezydencjalnego.

  We Francji wprowadziła go konstytucja z 1958 r.

  Prezydent pochodzi z wyborów powszechnych i bezpośrednich, wyposażony został w szereg prerogatyw. Dotyczą one ważnych spraw państwowych, np...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka systemu kanclerskiego

  Stosowany w Niemczech.

  Szefem rządu jest kanclerz wyposażony w rozbudowane kompetencje, któremu podporządkowani są członkowie rządu. Zaufaniem rządu cieszy nie cały gabinet, a tylko jego szef, kanclerz.

  Decydujący udział w powoływaniu kanclerza ma Bundestag.

  Konstytucja ogranicza...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka systemu parlamentarnego

  Rząd powoływany przez głowę państwa musi cieszyć się poparciem parlamentu.

  Dualizm egzekutywy, gdzie obok głowy państwa funkcjonuje rząd z premierem na czele.

  Pozycję głowy państwa cechuje neutralność polityczna, gdyż organ ten nie odpowiada politycznie przed parlamentem (nie może...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki determinujące system organów państwowych

  Bezpośredni wpływ na budowę systemu organów państwowych mają zasady ustrojowe, na jakich oparto ustrój polityczny danego państwa. Można wskazywać bezpośredni wpływ następujących zasad ustroju politycznego na demokratyczny charakter systemu organów:

  suwerenności narodu – zwierzchnia władza narodu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie systemu organów państwowych i ich klasyfikacja

  System organów państwowych – całokształt cech określających budowę aparatu państwowego. Są to reguły określające jego budowę, formy organizacyjne organów państwowych i wzajemny ich stosunek do siebie. Są to regulacje, które musi zawierać każda konstytucja.

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie organu państwowego i ich klasyfikacja

  Organ państwa, to struktura polityczno – prawna powołana w celu realizacji władzy państwowej. Jest to część składowa aparatu państwowego, jego wyodrębniony element, różniący się od innych zakresem kompetencji, swoistą budową i trybem działania.

  Zakres kompetencji – zadania powierzone do realizacji...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja prawnych sfer działania państwa

  W sensie przedmiotowym (funkcjonalnym) podział władz oznacza wydzielenie pewnych rodzajowo odmiennych kierunków (sfer) działania państwa takich jak: stanowienie prawa, wykonywanie prawa, rozstrzyganie sporów prawnych (zarówno wymierzanie sprawiedliwości, co stanowi domenę sądów, jak i kontrola przestrzegania...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia pracownicze deputowanych

  prawo do diety parlamentarnej – obecnie wynoszą one 25 % uposażenia wypłacanego posłom zawodowym,

  prawo bezpłatnych przejazdów środkami transportu publicznego na terenie kraju,

  prawo do bezpłatnego otrzymywania dzienników urzędowych,

  prawo do korzystania z funduszu świadczeń...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 114

  praca w formacie txt

Do góry