Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Procedura stawiania Prezydenta w stan oskarżenia

  Wstępny wniosek o postawienie prezydenta w stan oskarżenia może złożyć tylko grupa posłów i senatorów licząca co najmniej 140 osób. Wniosek taki jest rozpatrywany przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu, która następnie przedstawia Zgromadzeniu Narodowemu stosowny wniosek. Dla postawienia...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny utraty stanowiska przez Prezydenta RP

  Kadencja Prezydenta upływa w 5 lat po objęciu urzędu, licząc od dnia złożenia przysięgi, ale w wypadkach wyjątkowych urząd prezydenta może wcześniej ulec opróżnieniu. W myśl art. 131 ust. 2 K następuje to w razie:

  śmierci Prezydenta,

  zrzeczenia się urzędu,

  trwałej niezdolności do...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb wyboru Prezydenta RP

  Prezydent jest wybierany przez Naród (art. 127 ust. 1 K). wybory prezydenckie mają charakter czteroprzymiotnikowy – art. 127 ust. 1 określa je jako powszechne, równe, bezpośrednie i nakazuje ich przeprowadzenie w głosowaniu tajnym.

  Organizację wyborów określa szczegółowo ustawa z 27 września 1990 r. o...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /2 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny i funkcje Prezydenta RP

  Ustrojową pozycję Prezydenta określa zasada podziału władz. Art. 10 ust. 2 wymienia urząd Prezydenta jako jedno z dwóch podstawowych ogniw władzy wykonawczej. Konstytucja z 1997 r. utrzymała w Polsce parlamentarny system rządów, a ustrojowa pozycja Prezydenta może być określona sześcioma podstawowymi...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /2 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje Zgromadzenia Narodowego

  Art. 114 ust. 1 stanowi, że Zgromadzenie Narodowe działa w przypadkach określonych w Konstytucji. Określenie kompetencji Zgromadzenia opiera się więc o zasadę enumeracji. Konstytucja pozostawiła Zgromadzeniu kompetencje związane jedynie z osobą Prezydenta RP, a mianowicie:

  przyjmowanie przysięgi od...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny Zgromadzenia Narodowego

  Zgromadzenie Narodowe jest to odrębny organ konstytucyjny o własnych kompetencjach, złożony z obradujących wspólnie obu izb parlamentu.

  Konstytucja stanowi jedynie, iż Sejm i Senat obradując wspólnie działają jako Zgromadzenie Narodowe. Organizacja wewnętrzna i tryb funkcjonowania Zgromadzenia są...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność konstytucyjna a parlamentarna

  Odpowiedzialność parlamentarna (polityczna) to odpowiedzialność za polityczny kierunek sprawowania urzędu i podejmowane akty oraz decyzje; odpowiedzialność tę ponosi rząd i jego członkowie. Nie jest tu wymagane postawienie zarzutu naruszenia prawa, wystarczy negatywna ocena działalności i na tej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura uchwalania votum nieufności

  Wniosek w sprawie wotum nieufności może zostać złożony tylko przez grupę posłów liczącą co najmniej 46 sygnatariuszy. Wniosek nie musi być umotywowany, ale zawsze musi zawierać nazwisko kandydata na nowego premiera. Pomiędzy zgłoszeniem wniosku a poddaniem go pod głosowanie musi upłynąć co najmniej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucja absolutorium dla rządu – uchwalanie i kontrola wykonania ustawy budżetowej

  Szczególna postać procedura ustawodawcza przybiera w odniesieniu do ustawy budżetowej. Treścią tej ustawy jest ustalenie dochodów i wydatków państwa na okres roku budżetowego (w Polsce rok budżetowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Budżet jest uchwalany w formie ustawy (art. 219 ust. 1 K). Procedura...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /2 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dezyderaty i opinie komisji parlamentarnych

  Dezyderat (art. 159 rSej) – jest to uchwała komisji, zawierająca postulaty w określonej sprawie, kierowana do RM, poszczególnych jej członków, prezesa NIK, prezesa NBP oraz Głównego Inspektora Pracy. Adresat nie ma prawnego obowiązku wykonania postulatów zawartych w dezyderacie, ale musi zająć wobec nich...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /859

  praca w formacie txt

Do góry