Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Bezpośrednia skuteczność umów międzynarodowych w UE

   

  Jest to bardzo dyskusyjna sprawa. W tym przypadku nie ma domniemania bezpośredniego skutku tych postanowień w państwach członkowskich. Jednak ETS w orzeczeniu w sprawie Kupferberg, powiedział, że postanowienia umów międzynarodowych również mogą wywoływać bezpośredni skutek.

  >

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpośrednia skuteczność Traktatów w UE

   

  Zasięg zasady bezpośredniego skutku w odniesieniu do przepisów traktatowych występuje zwłaszcza przypadku przepisów formułujących podstawowe swobody rynku wewnętrznego.

  Zgodnie z tą zasadą prawo wspólnotowe uzyskuje automatycznie status prawa pozytywnego w porządku wewnętrznym państwa, bez...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /5 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki nieterminowej lub nieprawidłowej implementacji dyrektywy w UE

  1.Komisja Europejska lub państwo członkowskie może złożyć skargę do ETS na państwo członkowskie, które nie implementowało dyrektywę lub implementowało ją nieprawidłowo. Skarga ta odnosi się do naruszenia obowiązków traktatowych (art.226-228 TWE) i zasady solidarności ( art.10 TRz) . Wyrok ETS...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozporządzenie jako źródło prawa wspólnotowego

   

  Rozporządzenie zgodnie z art. 249 TWE to akt prawny o zasięgu ogólnym, obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowany we wszystkich państwach członkowskich. Mamy dwa rodzaje rozporządzeń podstawowe i wykonawcze. Te pierwsze są wydawane samodzielnie przez RUE samodzielnie lub przy współpracy z PE...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Implementacja dyrektywy w UE

   

  Państwa członkowskie mają z reguły 2 lata na implementację postanowień dyrektywy. W tym okresie państwa członkowskie mają obowiązek podjąć działania zmierzające do transpozycji dyrektywy w taki sposób że osiągnięty zostanie jej cel. Mamy dwa etapy implementacji, pierwszy to tzw. transpozycja a...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa międzynarodowa jako źródło prawa wspólnotowego

   

  Umowy zawierane międzynarodowe zawierane przez Wspólnoty wywołują skutki prawne w prawie wspólnotowym i są stosowane przez ETS, który uznał je z integralną część prawa wspólnotowego.

  Umowy samodzielnie zawierane przez Wspólnoty z państwami z jednym lub kilkoma państwami trzecimi; umowy te...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /3 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyrektywa jako źródło prawa wspólnotowego

   

  Dyrektywa to akt prawny służący harmonizacji ustawodawstwa krajowego. Zgodnie z art. 249 TWE dyrektywa wiąże państwo, do którego jest skierowana w zakresie celów, jakie mają być osiągnięte, pozostawiając władzom państwowym swobodę wyboru metod i form ich realizacji. Dyrektywa jest pośrednią...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /5 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady ogólne jako źródło prawa wspólnotowego

   

  Zasady ogólne są to podstawowe reguły prawa leżące u podstaw systemu prawnego Wspólnot Europejskich. Mają one postać prawa sędziowskiego. Powstają i rozwijają się dzięki orzecznictwu ETS. Niektóre z nich są wprowadzone są do zasad prawa pisanego doprawa pierwotnego. Tylko art. 288 ust.2 TWE...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktaty akcesyjne jako źródło prawa wspólnotowego

   

  Traktaty akcesyjne zaliczamy do pierwotnego źródła prawa wspólnotowego. Traktaty te regulują warunki przystąpienia nowych państw oraz wprowadzają do traktatów założycielskich konieczne zmiany dotyczące przykładowo nowego składu liczbowego instytucji czy wprowadzając okresy przejściowe, zawieszają...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /2 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktaty jako źródło prawa wspólnotowego

   

  Traktaty są pierwotnym źródłem prawa wspólnotowego. Rozróżniamy traktaty założycielskie i akcesyjne.

  Cały dorobek prawa wspólnotowego łącznie z orzecznictwem ETS nosi miano acquis communautaire.( inaczej Porządek prawny UE – termin z języka francuskiego, który oznacza zbiór zasad prawnych obecnych...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /5 064

  praca w formacie txt

Do góry