Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Kompetencje RPO

  Wystąpienia i interwencje w sprawach indywidualnych:

  Rzecznik może działać z własnej inicjatywy, jednak regułą jest działanie na wniosek obywateli, organów społecznych lub organów samorządów a także na wniosek Rzecznika Praw Dziecka. Rzecznik zapoznaje się z wnioskiem i może albo podjąć sprawę...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /3 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powoływanie i odwoływanie RPO

  Rzecznik powoływany jest przez Sejm za zgodą Senatu. Prawo zgłoszenia kandydatury przysługuje Marszałkowi Sejmu oraz grupom co najmniej 35 posłów. Konieczne jest uzyskanie bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Senat w terminie miesiąca podejmuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny Rzecznika Praw Obywatelskich

  RPO jest samodzielnym organem konstytucyjnym. Jest uznawany za organ ochrony prawa (tytuł rozdziału IX Konstytucji). Zadania Rzecznika są zorientowane w znacznym stopniu na ochronę obywatela i z tego punktu widzenia są one bliskie zadaniom władzy sądowniczej. Charakter prawny RPO określają:

  art...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje inspektorów NIK

  W ramach sprawowanej kontroli pracownicy NIK mają prawo swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń jednostek kontrolowanych, wglądu do wszelkich dokumentów, przeprowadzania oględzin, wzywania i przesłuchiwania świadków, korzystania z pomocy biegłych i specjalistów, zasięgania w związku z przeprowadzaną...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb i procedura czynności kontrolnych

  Wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawiane są w protokole kontroli, podpisywanym przez kontrolera i kierownika jednostki kontrolowanej. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba pełniąca jego obowiązki ma prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolegium NIK

  Kolegium NIK składa się z:

  Prezesa NIK i wiceprezesów,

  dyrektora generalnego NIK,

  14 członków.

  Członkowie Kolegium są powoływani przez Marszałka Sejmu na wniosek Prezesa NIK, z tym że 7 członków powoływanych jest spośród przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych, a 7 –...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiotowy zakres działania NIK

  Odnośnie pkt. a (poprzednie pytanie) – kontroluje z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

  Odnośnie pkt. b – kontroluje z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności.

  Odnośnie pkt. c – kontroluje z punktu widzenia legalności i gospodarności.

  NIK kontroluje...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowy zakres działania NIK

  Najwyższa Izba Kontroli:

  kontroluje działalność organów administracji rządowej, NBP, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych,

  może kontrolować działalność organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych i innych samorządowych jednostek...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja pozycji ustrojowej NIK

  Polski model kontroli państwowej ukształtował się w początkach II RP, nawiązując do rozwiązań niemieckich i ustanawiając bliskie związki organów kontroli państwowej z parlamentem i jego funkcją kontrolną.

  Konstytucja marcowa przewidywała utworzenie NIK jako organu powołanego do kontroli całej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /2 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje kontroli

  Z punktu widzenia zakresu kontroli można wyróżnić: kontrolę zupełną (obejmuje całość działania kontrolowanej jednostki) i kontrolę ograniczoną.

  Przyjmując kryterium etapu działania: kontrola wstępna (możliwość badania samych zamierzeń podjęcia określonych działań przez organ...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /915

  praca w formacie txt

Do góry