Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Interpretacja umowy międzynarodowej

  a. interpretacja (wykładnia) umowy polega na wyjaśnieniu treści jej postanowień;

  b. teorie interpretacyjne:

  • szkoła subiektywistyczna – interpretacja powinna zmierzać do ustalenia prawdziwej woli umawiających się stron; co strony chciały wyrazić w danym postanowieniu;

  • szkoła obiektywistyczna...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klauzula Najwyższego Uprzywilejowania

  Klauzula największego uprzywilejowania- zobowiązanie do przyznania drugiej stronie praw i przywilejów ,które przyznane zostały lub zostaną jakiemukolwiek trzeciemu państwu, znajduje zastosowanie w umowach handlowych, nawigacyjnych i konsularnych. Może ona podlegać rożnym ograniczeniom wyłączającym spod...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klauzule dołączane do umów międzynarodowych

  1) klauzule wzajemnośći - zobowiązanie każdej ze stron do traktowania obywateli w ten sposób , w jakie jej obywatele są traktowani przez to państwo. W treści swej klauzula wzajemności często ogranicza zakres zastosowania umowy lub innych klauzul w niej występujących.

  2) klauzula narodowa- polega na...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawieszenie stosowania umowy międzynarodowej

  1) zawieszenie stosowania zwalnia strony umowy z obowiązku wypełnienia jej postanowień we wzajemnych stosunkach w okresie zawieszenia. Nie wpływa na stosunki prawne ustanowione przez umowę między stronami.

  2) zawieszenie spowodowane może być: naruszeniem umowy przez kontrahenta, niemożności jej wykonania...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres terytorialny obowiązywania umowy międzynarodowej

  Art. 26 KW - na całym terytorium chyba że umowa stanowi inaczej. czasem wyraźnie zlokalizowane, np. tworzące strefę zdemilitaryzowaną; klauzula kolonialna (klauzula terytoriów zależnych) na jej mocy umowa zawarta przez państwo kolonialne obowiązywała tylko na terytorium metropolii, a rozciągnięcie jej...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres czasowy obowiązywania umowy międzynarodowej

  Obowiązuje zasada, że prawo nie działa wstecz. Wyrażona została w art.28 konwencji wiedeńskiej. umowa zawarta później uchyla moc obowiązującą umowy zawartej wcześniej, dot. tego samego przedmiotu, lecz jest to jedynie domniemanie, nie trzeba się do niej bezwzględnie stosować. obowiązywanie Umowy M.-...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wejście w życie umowy międzynarodowej

  O czasie wejścia w życie umowy decydują jej postanowienia tzn. umowa sama określa moment swego wejścia w życie. W praktyce państw wykształciły się pewne typowe rozwiązania w tym zakresie. Umowy nie wymagające ratyfikacji lub zatwierdzenia najczęściej wchodzą w życie z chwilą podpisania lub w...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzwyczajna zmiana okoliczności i jej wpływ na obowiązywanie umowy międzynarodowej

  - ma wpływ na uznanie umowy za nieważną

  - art. 62 KW mówi o tym, iż zmiana tych okoliczności musi być znaczna, państwa nie przewidziały zmian tych okoliczności, powstały radykalne zmiany dotyczące wykonywania umowy oraz dawne okoliczności miały wpływ na zawiązanie się w ogóle państw tą umową

  -...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wygaśnięcie umowy z przyczyn przez nią nie przewidzianych (umowa międzynarodowa)

  a) uchylenie za zgodną wolą stron – może być dokonane w każdym czasie i bez żadnego uzasadnienia. Uchylenie może mieć formą zarówno osobnego aktu (-ów) jak i klauzuli uchylającej w nowej umowie między tymi samymi kontrahentami, regulującej ten sam obszar stosunków

  b) utrata podmiotowości przez jedną...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wygaśnięcie umowy z przyczyn przez nią przewidzianych

  Najczęściej spotykanymi przyczynami wygaśnięcia umowy przewidzianymi przez nią są:

  - upływ czasu na który została zawarta

  - spełnienie warunku rozwiązującego

  - wypowiedzenie umowy - Wypowiedzenie umowy jednej ze stron z umowy dwustronnej to umowa wygasa.

  Odmiennie wygląda umowa przy umowach...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /508

  praca w formacie txt

Do góry