Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje zabezpieczeń spłaty kredytu

  Bank ustalając formę zabezpieczenia bierze pod uwagę w szczególności rodzaj i wysokość kredytu oraz okres kredytowania, status prawny kredytobiorcy, ryzyko związane z udzieleniem kredytu, realną możliwość zaspokojenia roszczeń Banku w możliwie najkrótszym czasie z przyjętego zabezpieczenia, ewentualne...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /3 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Członek zarządu i rady nadzorczej banku jako kredytobiorca

  Bank przy udzielaniu kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń oraz przy otwieraniu rachunków bankowych jednostkom zależnym i stowarzyszonym z bankiem, akcjonariuszom i członkom organów banku nie może stawiać korzystniejszych warunków, a w szczególności korzystniejszych stóp...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /1 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wygaśnięcie i rozwiązanie umowy kredytowej

  Wygaśnięcie umowy następuje po określonej w umowie kredytowej spłacie całości kapitału wraz z odsetkami w ustalonym terminie. Jeżeli były ustanowione jakieś zabezpieczenia, są one zwracane.

  Bank może rozwiązać umowę kredytu w szczególności z powodu:

  Niespłacenia należności w...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spłata kredytu – skutki braku spłaty terminowej zapłaty

  W razie stwierdzenia przez bank kredytujący, że warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane ( czyli nie spłacanie rat lub nie wypełniania obowiązków wynikających z art. 74 który mówi, że w czasie obowiązywania umowy kredytu kredytobiorca jest obowiązany przedstawić na żądanie banku informacje i...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykorzystanie kredytu

  Umowa kredytowa powinna określać cel na jaki kredyt został udzielony. Można przyjąć iż niedopuszczalne byłoby zawarcie umowy pozostawiającej kredytobiorcy pełną swobodę w dysponowaniu pozyskanymi z kredytu środkami pieniężnymi. Przepisy nie precyzują jednak z pojęcia celu, na jaki kredyt zostaje...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsorcjum bankowe kredytowe

  Banki w celu wspólnego udzielania kredytu mogą zawrzeć umowę o utworzeniu konsorcjum bankowego. W umowie banki ustalają warunki udzielenia kredytu i jego zabezpieczenia oraz wyznaczają bank umocowany do zawarcia umowy kredytu. Banki te ponoszą ryzyko związane z udzielonym kredytem proporcjonalnie do...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawne ograniczenia możliwości udzielania kredytu przez bank

  Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy (kredytobiorca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.

  Osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, o ile posiada...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /2 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje umów kredytu bankowego

  Najważniejszą rolę odgrywają umowa kredytu oraz umowa pożyczki pieniężnej (bank zobowiązany jest do przeniesienia na pożyczkodawcę sumy pożyczki w znakach pieniężnych, a nie jak przy kredycie pieniądz gotówkowy, nie ma też zasady celowości pożyczki- pożyczkobiorca dysponuje pieniędzmi w dowolny...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oprocentowanie kredytu oraz opłaty i prowizje związane z kredytem

  Każdy bank uzyskuje z tytułu akcji kredytowej dwa zasadnicze rodzaje wpływów:

  oprocentowanie

  prowizję

  Prowizja kredytowa – jest to opłata klienta za usługi bankowe związane z udzieleniem kredytu. Bank zwykle pobierają prowizje w momencie wypłacenia kredytu. Najczęściej wynosi ona 1%, choć...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strony umowy kredytowej – prawa i obowiązki

  Stronami w umowie kredytowej są:

  kredytodawca (bank)

  kredytobiorca (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej i posiadającą zdolność prawną)

  W operacji udzielenia kredytu bank nawiązuje z klientem stosunki umowne, a obie strony mają...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /763

  praca w formacie txt

Do góry