Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Postępowanie w sprawie naruszenia przez państwo członkowskie zobowiązań traktatowych

   

  Skarga ta ma zapewnić przestrzeganie przez państwo członkowskie zobowiązań wynikających z przynależności do Wspólnoty. Skarga na naruszenie obowiązków traktatowych pozwala na sankcjonowanie naruszeń przepisów traktatowych, a także naruszeń prawa wtórnego, tj. rozporządzeń, dyrektyw, decyzji czy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /MaksymxD Dodano /02.02.2012 Znaków /4 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie opinii prawnej rzecznika generalnego

   

  Rzecznik generalny nie bierze bezpośrednio udziału w orzekaniu. Jego zadaniem jest przygotowanie w sposób całkowicie bezstronny i niezależny, opinii prawnej analizującej cały stan faktyczny i prawny danej sprawy. Opinia taka jest faktycznie propozycją rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał.

  Rzecznik...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /MaksymxD Dodano /02.02.2012 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Możliwość wzruszenia wyroków SPI i ETS

   

  Wyrok jest zawsze wydawany w imieniu całego ETS(SPI), niedopuszczalne są zdania odrębne. Sentencja wyroku wraz z uzasadnieniem publikowana jest w zbiorze orzeczeń – European Court Reports.

  Brak właściwości SPI

  Naruszenie procedury w postępowaniu przed SPI wpływające niekorzystnie na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /MaksymxD Dodano /02.02.2012 Znaków /1 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzeczenie wstępne w sprawie ważności aktu prawa wspólnotowego

   

  Orzeczenie wstępne jest to orzeczenie ETS będące wynikiem zapytania sądu krajowego państwa członkowskiego dotyczące interpretacji lub ważności przepisów wspólnotowych, które ów sąd ma zastosować. Procedura art.234 TWE pozwala ETS na kontrolę ważności i interpretację aktów prawa wspólnotowego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /MaksymxD Dodano /02.02.2012 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skarga odszkodowawcza przeciwko Wspólnocie (skarga z tytułu odpowiedzialności pozaumownej)

   

  Artykuł 235 TWE powierza sądom wspólnotowym wyłączną kompetencję rozpoznania skarg dotyczących odpowiedzialności pozaumownej Wspólnoty. Jeżeli chodzi o warunki wniesienia takiej skargi wymienione przepis odsyła do art.288 TWE według którego Wspólnota zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /MaksymxD Dodano /02.02.2012 Znaków /2 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzeczenie wstępne – moc wiążąca

   

  Wykładnia lub ocena ważności dokonana przez ETS jest obowiązująca dla sądu krajowego zadającego pytanie, także dla innych sądów krajowych, które dalej będą orzekać w przedmiocie tej sprawy w następstwie wniesienia środka odwoławczego. Oba sądy mogą ponownie skierować sprawę do ETS w celu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /MaksymxD Dodano /02.02.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzeczenie wstępne – skutki temporalne

   

  Interpretacja dokonana przez ETS towarzyszy aktowi wspólnotowemu od momentu kiedy ten zaczął obowiązywać i ma zastosowanie w stosunkach prawnych powstałych przed wydaniem orzeczenia wstępnego. W ten sposób przepis wobec którego stwierdzono nieważność jest uznany za nieważny ex tunc.

  Mimo czysto...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzeczenie wstępne – pojęcie sądu

   

  Jedynie sądy państw członkowskich mogą występować do ETS z wnioskiem o wydanie orzeczenia wstępnego. ETS stosuje własną definicję sądu, zgodnie z nią sądem w rozumieniu art.234 TWE jest organ spełniający wymagania dotyczące:

  Stwierdzenie iż dany organ krajowy jest sądem nie jest zależne od...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzeczenie wstępne – pojęcie i przedmiot

   

  Orzeczenie wstępne jest to orzeczenie ETS będące wynikiem zapytania sądu krajowego państwa członkowskiego dotyczące interpretacji lub ważności przepisów wspólnotowych, które ów sąd ma zastosować. Procedura art.234 TWE pozwala ETS na kontrolę ważności i interpretację aktów prawa wspólnotowego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada efektywności

   

  Zasada ta przewiduje obowiązek zapewnienia skutecznej ochrony uprawnieniom przyznanym podmiotom indywidualnym przez prawo wspólnotowe. Zobowiązanie do zapewnienia efektywności prawa wspólnotowego wiąże wszystkie organy państwa. Sądy są gwarantem realnego poszanowania prawa wspólnotowego w państwie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 129

  praca w formacie txt

Do góry