Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Z jakich elementów składa się cena kredytu?

  Cena kredytu i inne koszty:

  A Oprocentowanie kredytu zmiennego :

  1 stawka bazowa (koszt pozyskania)

  2 marża banku kredytodawcy (zysk + koszt ryzyka)

  3 marża podmiotu zasilającego bank w środki finansowe

  B Prowizje :

  1 przygotowawcza (od 1-3% wielkości kwoty przeznaczonego kredytu)

  2 od uruchomionego...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omówić procedury udzielania kredytów?

  Wniosek o kredyt :

  Analiza sytuacji branżowej

  Analiza sytuacji ogólnobranżowej

  DECYZJA -> NIE (odmowa udzielenia kredytu)

  TAK

  Wstępna ocena wniosku kredytowego

  DECYZJA -> NIE (odmowa udzielenia kredytu)

  TAK

  Ocena zdolności kredytowej

  - sytuacja i struktura finansowa

  - zdolność kredytowa

  -...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /1 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz prawne formy zabezpieczenia kredytów?

  Prawne zabezpieczenia kredytów:

  A) zabezpieczenie osobiste

  - poręczenie wg prawa cywilnego

  - weksel własny in blanco

  - poręczenie wekslowe

  - przelew (przeniesienie) wierzytelności

  - gwarancja bankowa

  - przystąpienie do długu

  - kaucja

  - blokada środków (rachunków bankowych i depozytów)

  -...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz rodzaje innowacji kredytowych?

  Factoring - instrument finansowy, służy zarządzaniu; wykup przez bank lub innego pośrednika wyspecjalizowanego finansowego przeterminowanych wierzytelności, związanych z dostawa towarów i usług. Usługa factoringowa ma charakter cech operacji kredytowej i rozliczeniowej, przy jednoczesnym przejęciu przez...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /5 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym się różni weksel własny od trasowanego?

  Weksel jest dokumentem zobowiązującym wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty pieniężnej w oznaczonym terminie. Różnica pomiędzy wekslem własnym, a trasowanym polega na tym, że:

  - w przypadku weksla własnego (sola) wystawca zobowiązuje się do...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest kredyt dyskontowy?

  Bank udziela kredytu dyskontowego w operacji dyskonta weksla, stawiając do dyspozycji klienta kwotę weksla pomniejszoną o dyskonto i prowizję.

  Weksel - jest dokumentem zobowiązującym wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty pieniężnej w określonym czasie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /2 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega kredyt w rachunku bieżącym?

  Występuje, gdy firma liczy się z możliwością przejściowego braku środków na rachunku. Służy utrzymaniu płynności, pozwala na wystąpienie salda debetowego do wysokości ustalonej w umowie.

  Udzielenie tego kredytu oznacza, że bank będzie realizował dyspozycje klienta w ramach przyznanego kredytu do...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz rodzaje kredytów?

  I Kryterium podmiotowe

  1. dla jednostek gospodarczych:

  a/ obrotowy,

  b/ inwestycyjny,

  2. dla ludności :

  a/ w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych,

  b/ gotówkowy

  c/ na sprzedaż ratalną,

  d/ lombardowy

  e/ inwestycyjny, np. mieszkaniowy, ekspresowy.

  II Kryterium przedmiotowe

  1.obrotowe :

  1.1 w...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest istotą gwarancji bankowych, rodzaje?

  Gwarancja bankowa stanowi nieodwołalne zobowiązanie banku do wypłacenia benefecjentowi gwarancji określonej kwoty pieniężnej w razie gdyby zleceniodawca gwarancji nie spełnił świadczenia, do wykonania którego był zobowiązany. Udzielając gwarancji bank deklaruje, że jeśli jego klient (zw. głównym...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /20.12.2011 Znaków /1 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest kredyt akceptacyjny?

  Kredy akceptacyjny - upoważnienie klienta przez bank do ciągnienia na niego weksli na określoną kwotę. Weksle są akceptowane przez bank. Bank poprzez podpis na wekslu zobowiązuje się do wykupu zaakceptowanych weksli w terminie płatności. Równocześnie w przypadku niedostarczenia przez klientów środków na...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /390

  praca w formacie txt

Do góry