Prawo rzymskie /642 prac/

 • Ocena brak

  Czynności prawne - pojęcie i podział

  Przez czynność prawną rozumieli Rzymianie oświadczenie woli, skierowane na wywołanie skutków prawnych związanych z oświadczeniem na mocy prawa. Musiało ono składać się z aktu woli, przekazanego poprzez oświadczenie woli. Oświadczenie woli mogło być dokonane przy użyciu powszechnych sposobów...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo agnacyjne - pojęcie i znaczenie prawne

  Pokrewieństwo agnacyjne występowało między osobami podległymi tej samej władzy ojcowskiej (patria potestas). Przy dziedziczeniu beztestamentowym agnatów obowiązywało prawo cywilne.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt pożyczki a kontrakt użyczenia - porównanie

  Użyczyć można rzecz niezużywalną oznaczoną indywidualnie (np. korkociąg do otwarcia butelki :)), pożyczyć tylko rzecz zużywalną oznaczoną co do gatunku (np. kilo mąki od sąsiadki), zwrócić trzeba tą samą ilość i jakość.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przymus psychiczny (metus) - pojęcie, skutki prawne

  Przymus psychiczny miał miejsce gdy, czynność prawna została zawarta pod wpływem obawy, wywołanej poważną i bezprawną groźbą. Prawo cywilne, widząc w takiej czynności zgodność aktu woli z oświadczeniem woli uznawała ją za ważną. Edykt Hadriana dawał jednak prawo podniesienia exceptio quod...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeczy podzielne i niepodzielne, znaczenie tego podziału

  Według Rzymian rzecz podzielna to taka rzecz, którą można podzielić bez utraty swojej wartości i istoty. Niepodzielna, wskutek podziału traciła na wartości (wartość sumy części nie równała się wartości całości) i istocie. Podział rzeczy niepodzielnych w celach handlowych był więc...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastępstwo bezpośrednie, pośrednie i posłaniec

  Według prawa rzymskiego czynności prawnych można było dokonywać nie tylko bezpośrednio, lecz także poprzez pośredników. Zastępca bezpośredni, zwany przedstawicielem dokonywał czynności w imieniu drugiej osoby, z bezpośrednimi dla niej skutkami. Przedstawiciel nie nabywał prawa własności...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo kognacyjne

  Pokrewieństwo kognacyjne występowało między gentylami - osobami należącymi do jednego rodu (gens) i pochodzącymi od wspólnego przodka. Najbardziej widoczną oznaką przynależności do rodu było imię rodowe (drugie w kolejności).

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Delikt kradzieży - pojecie i rodzaje

  Kradzież (furtum) istniała już w prawie XII tablic, a prawo klasyczne określiło ja jako zagarnięcie cudzej rzeczy w celu osiągnięcia korzyści. Rozumiano przez nią zarówno przywłaszczenie sobie cudzej rzeczy (furtum rei), bezprawne używanie cudzej rzeczy (furtum usus) a nawet samowolny zabór...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie zobowiązania

  Dłużnik odpowiadał za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie kontraktu z mocy prawa, wierzyciel mógł domagać się odszkodowania pod postacią grzywny za niewykonane świadczenie. Prawo nakładało na dłużnika obowiązek naprawienia szkody. Ponosił on odpowiedzialność nie w związku z istnieniem...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiedzenie - pojęcie i wymogi

  Zasiedzenie(usucapio) było formą nabycia prawa własności wskutek ciągłego posiadania przez określony czas. Było ono dostępne tylko dla obywateli rzymskich i należało spełnić warunki: zasiedzenia nie mógł dokonać dzierżyciel, musiał nieprzerwanie posiadać rzecz (jeśli przerwał, musiał od...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /753

  praca w formacie txt

Do góry