Prawo rzymskie /642 prac/

 • Ocena brak

  Nieważność czynności prawnej

  Rzymskie prawo dzieliło nieważność czynności prawnych na bezwzględną i względną. Bezwzględna miała miejsce gdy złożone oświadczenie woli nie wywoływało skutków prawnych, z jednego choćby z powodów: osoba je składająca nie miała zdolności do czynności prawnych, treść czynności nie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Exceptia procesowa - pojęcie i rodzaje

  Exceptio czyli zarzut procesowy była to klauzula stworzona w interesie pozwanego. Używał on jej, aby sędzia oddalił powództwo, mimo iż prawa powoda, określone w intentio miały miejsce. Rozróżniano ekscepcje czasowe (dylatoryjne) i trwałe (peremptoryjne). Podniesienie zarzutu przez pozwanego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawnicy okresu iuris prudentia i świeckiej (okres klas)

  W okresie prawa klasycznego począwszy od Augusta przyznano wybitnym prawnikom prawo do udzielania odpowiedzi na reskrypty skierowane do cesarza, które Hadrian podniósł do rangi ustawy. Istniała także rada cesarska tworząca projekty ustaw cesarskich. Prawnicy swoje prace zbierali w dzieła oraz tworzyli...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /1 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakty bezimienne - pojęcie i rozwój historyczny

  Od okresu klasycznego istniejące kontrakty okazały się niewystarczające w stosunku do nowych operacji bezgotówkowych, które rozwinęły się w związku z dewaluacją pieniądza. Nie posiadały one własnych nazw, a chronione były dzięki prawu pretorskiemu. Wykonanie zobowiązania przez jedna stronę...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązania z przedmiotów oznaczonych co do gatunku

  Zobowiązanie z przedmiotów oznaczonych gatunkowo nigdy nie wygasało, w odróżnieniu do zobowiązania specyficznego. W tym drugim rzeczy zniszczonej nie sposób oddać, lecz w myśl zasady genus perire non censetur ("uważa się, że gatunek nie ginie") zawsze należało zwrócić tą samą ilość i jakość...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenie jako sposób nabycia własności

  Miało miejsce na skutek przyłączenia do rzeczy głównej cudzej rzeczy ubocznej. Zasadą było, że każda rzecz przyłączona stawała się własnością właściciela rzeczy głównej(superficies solo cedit). Jeżeli np. na rzece powstała wyspa na skutek nanoszenia ziemi, to stawała się ona...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapis, legat, fideikomis - wyjaśnij pojęcia

  Zapis testamentowy była to czynność spadkodawcy nakazująca spadkobiercy do przysporzenia pewnej osobie przedmiotów majątkowych z masy spadkowej. Od ustanowienia spadkobiercy różnił się tym iż osoba która otrzymała zapis nie otrzymywała razem z nim procentowej wartości długów zmarłego. Zapisy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /1 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozorność (symulacja) czynności prawnej

  Czynność pozorna czyli symulacja ma miejsce gdy przed jej dokonaniem strony czynności umówią się, że oświadczenie woli nie wywoła skutków prawnych. Przy czynnościach formalnych (mancypacja, in iure cessio) czynność pozorna nie stała na przeszkodzie powstaniu skutków prawnych. Przy czynnościach...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt przechowania, treść, szczególne rodzaje przechowania

  Przechowanie czyli depozyt (depositum) miało miejsce gdy składający oddawał rzecz ruchomą w bezpłatne przechowanie, a przechowawca miał ją zwrócić na każde żądanie składającego. Przechowawca miał prawną pozycję dzierżyciela, odpowiadał tylko za dolus i culpa lata, natomiast składający...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /1 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Służebności gruntowe wiejskie i miejskie

  Służebność jest to ograniczone prawo rzeczowe do korzystania z cudzej własności. Na właścicielu ciążył obowiązek znoszenia cudzej ingerencji (pati), powstrzymania się od czynności przysługujących mu z prawa własności (non facere) lub wyjątkowo utrzymania na swój koszt rzeczy służebnej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /1 435

  praca w formacie txt

Do góry