Prawo rzymskie /642 prac/

 • Ocena brak

  Kontrakt estymotoryjny

  Kontrakt estymatoryjny (aestimatum) przypominał dzisiejszą umowę komisu. Polegała na tym, iż jedna strona oddawała drugiej daną rzecz w celu jej sprzedaży po danej cenie. Biorący zobowiązywał się sprzedać rzecz za oszacowaną cenę lub zwrócić właścicielowi. Cena sprzedaży trafiała do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteka ustawowa uprzywilejowana

  Powstała w przypadku kilku zastawów na jednej rzeczy. Między wierzycielami istniała zasada prior tempore, potior iure (kto pierwszy w czasie , ten lepszy co do prawa) dająca najlepsze stanowisko pierwszemu wierzycielowi. On sprzedawał rzecz zastawu, zaspokajając swoje roszczenia, nadwyżka przechodziła...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arogacja

  Arogacja było to przysposobienie osoby sui iuris, które odbywało się przez uchwałę zgromadzenia ludowego, a w czasach poklasycznych reskryptem cesarskim. Początkowo można było arogować tylko osobę dojrzałą, ale od II wieku n.e. także małoletniego, a później nawet niedojrzałą kobietę, lecz...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ius civile, ius gentium i ius honorarium

  Ius civile czyli prawo cywilne nazywane także prawem Kwirytów było to prawo uchwalane przez i dla obywateli rzymskich, w późniejszych czasach możność tworzenia prawa uzyskał senat oraz prawnicy rzymscy (jurysprudencja). Było ono niezwykle sformalizowane, moc czynności prawnych zależała często od...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pacta preatoria - pojęcie i rodzaje

  Pacta praetoria były to umowy uznane i zaskarżalne przez prawo pretorskie. Należały do nich:

  a/. przyjęcie obowiązku wykonania w ściśle określonym terminie już istniejącego zobowiązania: własnego (constitutum debeti proprii) lub cudzego (constitutum debeti alieni). W drugim przypadku dłużnik...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /1 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązania naturalne

  Za zobowiązania naturalne prawnicy rzymscy uważali te, które nie były zaskarżalne, lecz wywoływały skutki prawne. Zaliczano do nich między innymi czynności zawarte dobrowolnie lub omyłkowo przez dłużnika na korzyść wierzyciela, które ten drugi zatrzymywał jako mu należne (soluti retentio), o...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /1 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posiadanie wadliwe i niewadliwe - skutki prawne

  Posiadanie wadliwe (possessio vitiosa) było to posiadanie uzyskane poprzez odebranie komuś rzeczy siłą (vi), zabrane potajemnie (clam), zatrzymanie rzeczy otrzymanej do bezpłatnego i odwołalnego korzystania (nabyte pecario czyli na prośbę). Posiadacz wadliwy był ograniczony w ochronie posesoryjnej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie spadku, sposoby nabycia

  Spadek (hereditas) są to wszystkie prawa i obowiązki majątkowe zmarłego (defunctus), które po jego śmierci stawały się własnością dziedziców (heredis), z wyjątkiem praw i obowiązków związanych bezpośrednio z osobą zmarłego (np. grzywna z deliktu, prawo służebności). Spadek można było...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skargi pretorskie - pojęcie i rodzaj

  Actiones honorariae pochodziły z edyktów pretora i edyla kurulnego. Te ostatnie nadawały często sankcje stanom faktycznym nie chronionym prawem cywilnym, często tworzono były przez modyfikacje prawa cywilnego np. formułka z fikcją i formułka z przestawionymi podmiotami, używana przy zastępstwie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie służebności

  Służebność powstawała na skutek decyzji właściciela i przy udziale osoby zainteresowanej. Służyły do tego in iure cessio, ale grunty wiejskie można było mancypować. Równie dobrze służebność mogła powstać poprzez zastrzeżenie właściciela, który np. sprzedawał nieruchomość. Mogła ona...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /505

  praca w formacie txt

Do góry