Prawo rzymskie /642 prac/

 • Ocena brak

  Zobowiązanie przemienne a upoważnienie przemienne

  Zobowiązanie przemienne ma w swojej treści dwa lub więcej świadczenia, lecz po wykonaniu jednego z nich dłużnik jest zwolniony z długu. Co do wyboru świadczenia to w zależności do treści zobowiązania, mają je obie strony, chyba że zostało to uregulowane w umowie. Jeżeli umowa tego nie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenie zdolności do czynności prawnych ze względu na wiek

  Rzymianie wypracowali cztery kategorie osób ograniczonych w zdolności do czynności prawnych ze względu na wiek:

  a/. dzieci (infantes) - do siódmego roku życia - brak zdolności do czynności prawnych, nie odpowiadały za delikty.

  b/. niedojrzali (impuberes) - między 7 a 12 lat - kobiety i 14 -...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /1 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie i wyrok w procesie legisakcyjnym

  Proces legisakcyjny rozpoczynał się od wezwania pozwanego przez powoda do stawienia się przed urzędnikiem (pretorem lub namiestnikiem). Dawało to początek stadium in iure. Przed pretorem powód wygłaszał formuły procesowe i wykonywał określone gesty. W legis actio sacramento (dzielącej się na in...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /2 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanowisko prawne wieczystego dzierżawcy

  Wieczysta dzierżawa (emphyteusis) powstawała na skutek kontraktu właściciela gruntu z dzierżawcą. Emfiteuza była prawem zbywalnym i dziedzicznym. Niewiele różniła się od własności. Emfiteuta nabywał na własność wszystkie pożytki z chwilą odłączenia, mógł ustanowić służebność oraz...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki ochrony praw spadkobiercy

  W wyniku nabycia spadku dziedzic stawał się jego właścicielem. Mogło się jednak zdarzyć, iż kto inny posiadał spadek czyli władał nim. Jeśli żądania dziedzica o wydanie spadku nie skutkowały, przysługiwały mu różne prawne środki ochrony swoich praw w zależności od tego czy dziedziczył...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uznanie dziecka - legitymacja

  Uznanie dziecka (legitimatio) było sposobem nadania dziecku zrodzonemu z konkubinatu praw dziecka małżeńskiego. Zachodziła ona w przypadku przekształcenia konkubinatu w małżeństwo lub na mocy reskryptu cesarskiego wydanego na prośbę ojca.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada nastiturus

  Nasciturus czyli płód w okresie ciąży matki nie miał zdolności prawnej. Mając jednak na uwadze jego korzyści majątkowe stworzono zasadę nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur ("dziecko poczęte uważa się za już urodzone, ilekroć chodzi o jego korzyści").

  Była to...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewikacja - pojęcie, kiedy występuje, skutki

  Ewikcja to odpowiedzialność zwana dziś odpowiedzialnością za wady prawne. Miała miejsce gdy osoba trzecia odebrała nabywcy towar na drodze sądowej na podstawie swojego prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego (np. użytkowania lub zastawu), istniejącego przed dokonaniem transakcji...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powództwo o charakterze dodatkowym

  Powództwa o charakterze dodatkowym (actiones adiecticiae qualitatis) były to skargi prawa pretorskiego uprawniające do dochodzenia zobowiązań zaciągniętych przez niewolnika z upoważnienia (iussum) właściciela. Stworzone zastały w okresie późnej republiki a zaliczano do nich:

  a/. actio quod iussu -...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie i utracenie obywatelstwa rzymskiego

  Aby być obywatelem rzymskim należało urodzić w małżeństwie rzymskim, jeżeli w chwili poczęcia ojciec był obywatelem, lub poza małżeństwem, jeśli w chwili porodu matka była obywatelką. Nabywał je też wyzwoleniec według prawa cywilnego, jeśli jego były pan je miał. Mogło je także nadać...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /683

  praca w formacie txt

Do góry