Prawo rzymskie /642 prac/

 • Ocena brak

  Darowizna - pojęcie

  Darowizna (donatio) było to przekazanie prawa własności rzeczy drugiej osobie. Rozróżniano darowiznę między małżonkami (donatio inter virum et uxorem), prawnie zakazaną i nieważną, ulegającą od III wieku n.e. konwalidacji po śmierci darczyńcy, darowiznę przedmałżeńską (donatio ante...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie własności przez tradycję

  Tradycja wywodziła się z ius gentium i stanowiła jedyny sposób handlu z cudzoziemcami. Wymagano spełnienia trzech zasad: sprzedawca musiał wydać rzecz nabywcy, strony musiały mieć zgodna wolę co do przeniesienia prawa własności, wydaniu rzeczy musiała towarzyszyć czynność usprawiedliwiająca...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązki i odpowiedzialność opiekuna

  Opieka (tutela) sprawowana była nad niedojrzałymi, mężczyznami do 14 roku życia, kobietami do 12 roku oraz nad dojrzałymi kobietami sui iuris. Opiekuna miał prawo powołać pater familias w testamencie w stosunku do osób, które po jego śmierci staną się sui iuris, opiekunami stawali się też z mocy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /1 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona pozaprocesowa pretora

  Na ochronę pozaprocesową składały się interdykty i przywrócenie do stanu pierwotnego. Interdykt (interdictum) był to wydany przez magistraturę zakaz lub nakaz pewnego działania lub zaniechania. Celem jego wydania było przeciwdziałanie sprzecznemu z prawem stanowi rzeczy. Istniały interdykty...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenie - pojęcie sytuacji poręczyciela w stosunku do właściciela

  Poręczyciel zobowiązywał się przed wierzycielem do spełnienia świadczenia, gdyby nie wykonał go dłużnik. Dochodziło do tego w drodze stypulacji. Przy kilku poręczycielach odpowiadali oni solidarnie, lecz od czasów Hadriana wierzyciel mógł dochodzić od jednego z nich tylko danej części kwoty...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona interdyktowa posiadania, cel i rodzaje interdyktów

  Interdykt (interdictum) był to wydany przez magistraturę zakaz lub nakaz pewnego działania lub zaniechania. Celem jego wydania było przeciwdziałanie sprzecznemu z prawem stanowi rzeczy. Istniały interdykty restytucyjne (nakaz wydania rzeczy), ekshibitoryjne (nakaz przedłożenia rzeczy) i prohibitoryjne...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Owoce naturalne - sposoby nabycia

  Pożytki powstawały w skutek odłączenia od rzeczy macierzystej. Należały one z chwilą odłączenia do właściciela rzeczy macierzystej, posiadacza w dobrej wierze i emfiteuty. Natomiast z chwilą zebrania stawały się własnością użytkownika cudzej rzeczy macierzystej.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzekucja majątkowa w procesie formułkowym

  Tytułem egzekucyjnym był sam wyrok, na równi z którym traktowano uznanie powództwa przez powoda przed pretorem. Egzekucję osobistą powód przeprowadzał za pomocą specjalnego powództwa. Mógł go uwięzić do czasu odpracowania bądź oddania długu. Egzekucja osobista miała generalny charakter. Pretor...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt użyczenia

  Użyczenie (commodatum) było kontraktem realnym na mocy którego użyczający oddawał biorącemu rzecz niezużywalną, a ten zobowiązywał się do jej zwrotu w określonym terminie lub po wykonaniu z niej użytku określonego w umowie. Użyczenie było zobowiązaniem dobrej wiary, miała tu zastosowanie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posiadanie w dobrej i złej wierze - pojęcie i skutki prawne

  Posiadanie w dobrej i złej wierze następowało gdy było się posiadaczem niesłusznym. Posiadanie w dobrej wierze ma miejsce gdy niesłuszny posiadacz jest przekonany o tym, iż ma własność danego przedmiotu. Posiadanie w złej wierze ma miejsce gdy posiadacz zdaje sobie sprawę z tego, iż jego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /655

  praca w formacie txt

Do góry