Prawo rzymskie /642 prac/

 • Ocena brak

  Kontrakty werbalne

  Kontrakty uzyskujące zaskarżalność poprzez verbis – wypowiedzenie określonych prawem formułek słownych. Były to stipulatio - dotis dictio oraz iusiurandum liberti.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakty realne

  Rodzaje kontraktów realnych:

  pożyczki mutuum, pożyczkobiorca stawał się właścicielem rzeczy, w odróżnieniu od pozostałych był kontraktem stricti iuris,

  powiernictwa fiducia, nabywca stawał się właścicielem powierniczym,

  użyczenia comodatum, dawało tylko dzierżenie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzymski system kontraktowy

  Wspomniane wyżej kontrakty zostały rozszerzone w prawie justyniańskim (biorące początek w prawie klasycznym) kontrakty nienazwane – contractus innominati. Umowy o świadczenie wzajemne nie podlegające pod ww. typy, nie były zaskarżalne. Zaskarżalność nabywały przez wykonanie zobowiązania przez jedną...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowy i kontrakty

  Umowa – najdawniejsze i najczęstsze źródło kontraktów – zgodne oświadczenia woli dwóch stron dla zawarcia zobowiązania, a także innych skutków prawnych. Istniała możliwość jednostronnego przyrzeczenia – pollicitatio –dla pobożnych celów lub interesu publicznego. Umowy zawierające zobowiązania stron...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Damnum emergens i lucrum cessans

  Zgodnie z formułą in quod interest – przy ustalaniu odszkodowania sędzia brał pod uwagę: damnum emergens – rzeczywistą stratę majątkowa poniesiona przez wierzyciela oraz lucrum cessans – utracone przewidywane zyski, natomiast nie pretium affectionis – przywiązanie do rzeczy. Podlegały odszkodowaniu tylko...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustalanie wysokości odszkodowania

  Wysokość odszkodowania wynikającego z niewykonania umowy była ustalana umownie między stronami, w razie braku porozumienia – sądowe ustalanie odszkodowania – w procesie przez sędziego. Mogła to być stypulacja karna (stipulatio poenae) – zobowiązanie dłużnika do zapłacenia kary – stypulacja warunkowa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoda i odszkodowanie

  Szkoda – uszczerbek w majątku wierzyciela powstały przez niewykonanie zobowiązania lub deliktu (quasi deliktu) dłużnika. Pociągała za sobą obowiązek odszkodowania (w przypadku deliktu także grzywny). W zobowiązaniach dopiero niewykonanie lub złe wykonanie rodziło zobowiązanie odszkodowana, w deliktach...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Culpa i custodia

  Custodia z mocy samego prawa spoczywała na komodatariuszu, osobach przyjmujących rzeczy w opiekę za opłatą – natuae – właściciele statków, caupones – właściciele domów zajezdnych, stabularii – właściciele stajen, horrearii – właściciele magazynów; osoby mające wykonać dzieł z dostarczonego im...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność za siłą wyższą i przypadek

  Nie odpowiadał dłużnik za niewykonanie zobowiązania spowodowane siłę wyższą vis maior (siła powodująca szkodę, której nie można się oprzeć – nie odpowiadał) lub przypadkiem losowym casus fortuitus (nieprzewidywalny skutek ale nie siły wyższej – odpowiedzialność obiektywna – w przypadkach custodia...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady odpowiedzialności zawinionej przez dłużnika

  Odpowiedzialność zależała od rodzaju stosunku obligacyjnego oraz zasad:

  dolus semper praestatur – za dolus zawsze się odpowiada,

  magna culpa dolus est – zrównanie w pr. justyniańskim sytuacji odpowiedzialności za culpa lata.

  początkowo odpowiadało się za culpa in faciendo (za...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /706

  praca w formacie txt

Do góry