Prawo rzymskie /642 prac/

 • Ocena brak

  Szkoda i sposoby jej naprawienia

  Szkoda to nic innego jak naruszenie interesu wierzyciela, który wyraża się w jego prawie podmiotowym chronionym przez obowiązujący porządek prawny. Może to być uszczerbek w majątku wierzyciela, ale w równym stopniu uszczerbek w innych dobrach materialnych, jak i niematerialnych podlegających...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki niewykonania zobowiązań

  Jeżeli dłużnik nie wykonał zobowiązania, ponosił z reguły odpowiedzialność wobec wierzyciela, który na drodze sądowej mógł domagać się świadczenia, a w braku takiej możliwości – pokrycia powstałej szkody. Ale zasada ta uznawała liczne wyjątki.

  Wolny od odpowiedzialności był dłużnik, którego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązania specyficzne i gatunkowe

  Rzecz będącą przedmiotem świadczenia można oznaczyć wg cech indywidualnych (species) albo wg przynależności do gatunku (genus).

  W przypadku rzeczy określonej gatunkowo świadczenie jest zawsze możliwe do wykonania, dopóki istnieje gatunek. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy ponosił...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot zobowiązania

  Treścią każdego zobowiązania jest spełnienie jakiegoś świadczenia w przyszłości. Rzymianie przedmiot świadczenia określali jako dare, facere i praestare.

  dare (dać) – oznaczało przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy lub ustanowienie dla niego ograniczonego prawa rzeczowego (np. przez...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązania solidarne

  Specyfika tego typu zobowiązań polega na tym że, pomimo wielości podmiotów świadczenie jest tylko jedno, a uprawnienia czy obowiązki współuczestników dotyczą tego jednego świadczenia w całości. Zobowiązanie solidarne mogło mieć miejsce zarówno po stronie wierzycieli (solidarność czynna) jak i po...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązania stricti iuris i bonae fidei

  Ze względu na zakres ochrony procesowej zobowiązania dzieliły się na stricti iuris i bonae fidei. Zobowiązania „ścisłego prawa” wywodziły się z dawnego ius civile. Wiązały one strony dokładnie według treści stosunku prawnego. Przy umowach zaskarżalnych zobowiązania stricti iuris powstawały z...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązania jednostronne i dwustronne

  Zobowiązanie jednostronne polegało na tym, że jedna strona było tylko wierzycielem a druga tylko dłużnikiem (np. przy pożyczce, przy zobowiązaniu z deliktu). W tego rodzaju zobowiązaniu istniała prosta ochrona procesowa, istniało tylko jedno powództwo – do dyspozycji wierzyciela -> najczęściej były to...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązania cywilne i naturalne

  Ze względu na sankcję zobowiązania dzielimy na cywilne i naturalne. W przypadku niewykonania zobowiązania przez dłużnika, wierzyciel ma na ogół możliwość szukania ochrony swojego prawa podmiotowego, wnosząc powództwo do sądu. Zobowiązania są w zasadzie zaskarżalne. „W zasadzie”, bowiem w okresie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła zobowiązań

  Pierwotnie Rzymianie wyodrębniali dwa podstawowe źródła zobowiązań: kontrakty i delikty. Kontraktami były umowy zaskarżalne wg ius civile, delikty – przestępstwa rodzące odpowiedzialność majątkową sprawcy z mocy norm prawa prywatnego.

  Według Gaiusa „każde zobowiązanie rodzi się albo z kontraktu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy rozwoju prawa rzymskiego

  Legendarna data założenia Rzymu 753r p.n.e. jest także datą początku prawa rzymskiego, ale jego rozwój nie kończy się z upadkiem państwa zachodniorzymskiego, lecz trwa nadal w części wschodniej. Rozwój prawa rzymskiego podzielony jest na części :

  Okres prawa archaicznego (753r p.n.e. – połowa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /2 292

  praca w formacie txt

Do góry