Prawo rzymskie /642 prac/

 • Ocena brak

  Przechowanie (depositum)

  Depositum był kontraktem realnym, dwustronnie zobowiązującym niezupełnym, bonae fidei. Jego treścią był obowiązek bezpłatnego przechowania cudzej rzeczy.

  Składający rzecz na przechowanie to deponent, a przechowawca – depozytariusz. Deponent:  

  a) nie musiał być właścicielem rzeczy,

  b) pozostawał...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użyczenie (commodatum)

  Użyczenie to bezpłatne korzystanie z cudzej rzeczy w zakresie ustalonym przez strony, bez prawa do pobierania pożytków.

  Commodatum był kontraktem realnym, dwustronnie zobowiązującym niezupełnym, ocenianym wg bonae fidei. Przedmiotem użyczenia były rzeczy niezużywalne najczęściej ruchomości...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pożyczka (mutuum)

  Pożyczka rzymska występowała w dwóch postaciach: starszej – nexum i nowszej – mutuum.

  Nexum – była to pożyczka archaicznego prawa. Dochodziła do skutku w sposób formalny podobnie jak mancypacja. Suma dłużna była oprocentowana. Wierzyciel, jeżeli nie otrzymał swoich należności w terminie, mógł...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /2 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje kontraktów realnych

  Kontrakt była to umowa zawiązująca zobowiązanie uznane i zaskarżalne wg ius civile.

  Kontrakty realne dochodziły do skutku re, tzn. że wiążące i zaskarżalne stawały się dopiero wtedy, gdy pomiędzy stronami nastąpiło przesunięcie majątkowe w postaci wydania rzeczy. Nie wystarczało samo...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umorzenie zobowiązań wg. prawa pretorskiego

  Umorzenie zobowiązania wg ius honorarium polegało na tym, że dłużnik pozwany o spełnienie świadczenia bronił się „przy pomocy zarzutu” (ope exceptionis) i w ten sposób paraliżował powództwo.

  Pactum de non petendo – nieformalna umowa, w której wierzyciel rezygnował wobec dłużnika z dochodzenia swojej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umorzenie zobowiązań wg. prawa cywilnego

  Umorzenie zobowiązania wg ius civile dokonywało się z mocy samego prawa (ipso iure) i powodowało definitywne rozwiązanie węzła obligacyjnego ze skutkiem wobec wszystkich zainteresowanych.

  Rzeczywiste wykonanie zobowiązania to solutio, przy długach pieniężnych zwane zapłatą. Jest to najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /3 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana podmiotu zobowiązania

  Cesja (cessio), przelew – przeniesienie wierzytelności na inną osobę przez czynność prawną. Dotychczasowy wierzyciel to cedent, a nowy – cesjonariusz. Namiastkami cesji były na pewno nowacja i zastępstwo procesowe, natomiast trzeci etap rozwojowy, zaznaczony przez wprowadzenie actio utilis, może być...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /2 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umocnienie zobowiązań

  Normalną gwarancją wykonania obowiązku dłużnika była ochrona procesowa (za wyjątkiem zobowiązań naturalnych). Jednym z zabezpieczeń wierzytelności było rzeczowe prawo zastawu. Dodatkowymi zabezpieczeniami ze strony dłużnika był:

  a) ustanowienie kary umownej,

  c) ponowne przyrzeczenie zapłaty...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwłoka i jej skutki

  Zwłoka (mora) – niewykonanie zobowiązania w terminie z przyczyn zależnych od stron, mogła pociągać za sobą modyfikację świadczenia.

  Zwłoka dłużnika (mora debitoris) – powstawała gdy należność była już wymagana, a opóźnienie świadczenia nie było usprawiedliwione. Przy zobowiązaniach...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wina i jej stopnie – zasady odpowiedzialności zawinionej

  Przez winę (culpa) rozumie się subiektywny stosunek jakiegoś podmiotu do jego obowiązku zachowania się, wynikającego z normy prawnej, zasad słuszności, albo z treści stosunku prawnego, jaki łączy go z innym podmiotem.

  Miernikiem winy jest stopień. Dawne prawo rzymskie znało tylko dwa stopnie winy:...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 644

  praca w formacie txt

Do góry