Prawo rzymskie /642 prac/

 • Ocena brak

  Postępowanie in iudicio (apud iudicem)

  Postępowanie apud iudicem rozpoczynało się po upływie określonego terminu przed sędzią lub kolegium sędziów prywatnych, wybranych przez strony przy udziale magistratury w pierwszej fazie postępowania. Sędzia po relacji świadków o tym, co miało miejsce in iure przeprowadzał nieformalne postępowanie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Litis contestatio i jej skutki

  Pierwszą fazę postępowania w procesie legisakcyjnym kończyło stwierdzenie sporu – litis contestatio.

  Wręczenie formułki przez magistraturę powodowi i przyjęcie jej odeń przez pozwanego kończyło postępowanie in iure.

  Litis contestatio powodowało konsumpcje procesową stosunku prawnego, skierowanego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie in iure

  Postępowanie sądowe rozpoczynało się od prywatnego wezwanie pozwanego przez powoda do stawienia się przed pretorem, in ius vocatio.

  Wzywając pozwanego do sądu, powód powinien poinformować go o rodzaju pretensji (pozasądowa editio actioninis), a w obecności pretora winien powtórzyć tę samą informacje...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa formułki pretorskiej

  Ustalona formułka rozpoczyna się od ustanowienia sędziego (nominatio). Ma postać zdania warunkowego, rozpoczynającego się od słów „Jeżeli się okaże...”(si paret). W formułce mogą występować pewnie części zwyczajne i inne ,nadzwyczajne. Do części zwyczajnych należą:

  intentio (twierdzenie) –...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /2 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza procesu formułkowego

  Proces legisakcyjny stał się elementem hamującym rozwój gospodarczy w okresie wielkiej ekspansji Rzymu na polu produkcji i wymiany towarowej, jaka nastąpiła po wojnach punickich. Rzymianie wchodzili wówczas w stosunki handlowe z wieloma państwami śródziemnomorskimi, a sporów na ich tle nie można było...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces legisakcyjny

  Jest to najstarszy proces prywatny, nazwa jego pochodzi stad, że postępowanie toczyło się wyłącznie na podstawie ustawy (legis actio). Każde postępowanie odbywało się według jednego z 5 schematów (modus lege agendi) : 3 z nich służyły do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania rozpoznawczego, 2...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /4 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój historyczny procesu rzymskiego

  W najdawniejszych czasach rzymskich jedynym sposobem realizacji praw prywatnych była tzw. pomoc własna. Spełniała ona zapewne rolę pozytywną, ale niosła z sobą niebezpieczeństwo anarchii, stanowiąc zagrożenie ładu społecznego. Prawo odmawiało ochrony posiadaczowi, który nabył władztwo faktyczne nad...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /1 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie procesu cywilnego w prawie rzymskim

  Proces cywilny można pojmować dwojako:

  w znaczeniu formalnym jest to całokształt przepisów regulujących sposoby dochodzenia roszczeń wynikających z prawa cywilnego

  w znaczeniu materialnym jest to samo postępowanie sądowe, zmierzające do ustalenia i urzeczywistnienia spornych praw...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /2 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązania jak gdyby z deliktów (quasi ex delicto)

  Iudex qui litem suam facit (odpowiedzialność sędziego). Sędzia, który prowadził proces niewłaściwie i w ten sposób jedną ze stron naraził na szkodę, ściągał niejako spór na samego siebie (litem suam facit), tzn. odpowiadał za szkodę wobec strony pokrzywdzonej, chociażby nawet nie działał...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /2 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gorszenie niewolnika (servi corruptio)

  „Gorszenie niewolnika” mogło polegać na niekorzystnym wpływie na jego psychikę (np. przez podsycanie tendencji do oporu, do obniżania wartości pracy, do lekceważenia panów).

  W takich przypadkach pretor mógł udzielić właścicielowi niewolnika skargi penalnej zwanej actio servi corrupti, o zapłatę...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /444

  praca w formacie txt

Do góry