Prawo rzymskie /642 prac/

 • Ocena brak

  Istota posiadania

  Obok ochrony praw rzeczowych, skuteczniej poprzez actiones in rem, w prawie rzymskim otaczano również niektóre stany faktyczne. Do tego celu służyły interdykty, jako środki ochrony pozaprocesowej. Takiej ochronie podlegało przede wszystkim posiadanie, które jako stan faktyczny interesuje prawnika ze względu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje rzeczy

  Rzymianie nie definiowali pojęcia rzeczy, pojęcie res zarysowuje się bliżej poprzez podziały rzeczy. Najważniejszym z nich był podział na rzeczy materialne (res corporales) – takie, które można dotknąć – oraz przeciwstawne rzeczy niematerialne (res incorporales) – takie, których nie można dotknąć...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /2 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces kognicyjny

  Ukształtował się jako jedyny sposób dochodzenia roszczeń wynikających z prawa prywatnego dopiero w okresie dominatu.

  Jednofazowe postępowanie toczyło się w całości przed sędziami – urzędnikami państwowymi. Na najniższym szczeblu sądzili w sprawach drobniejszych urzędnicy municypalni. Właściwymi...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /1 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces reskryptowy

  Jest on odmianą procesy kognicyjnego. Już w okresie pryncypatu sędzia mając trudności w rozwikłaniu jakiegoś problemu prawnego, mógł zwrócić się do cesarza z prośbą o rozstrzygnięcie jego wątpliwości. To samo mogły drogą listowną czynić osoby prywatne, przedstawiając opis stanu faktycznego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apelacja

  W procesie kognicyjnym dopuszczono kontrolę wyroków poprzez apelację (appelatio). Wnosiła ją strona niezadowolona z wyroku, czy to z powodu naruszenia prawa procesowego, czy też prawa materialnego. Terminy były początkowo krótkie : apelację ustną należało wnieść w dniu wydania wyroku, pisemną zaś...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dowody w procesie kognicyjnym

  Postępowaniem dowodowym kierował sędzia, którego zadaniem było należyte wyjaśnienie okoliczności sprawy, na podstawie dowodów przedstawionych przez strony. Niektórzy autorzy mówią o wprowadzeniu tzw. legalnej teorii dowodów, polegającej na narzuceniu sędziemu sztywnych reguł dotyczących ich oceny...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje powództw – actiones

  Actio- zdaniem Celsusa, to nic innego, jak prawo dochodzenia w sądzie tego, co się komu należy.

  Każda actio miała swoje własne cechy i swoją nazwę. Jej istnienie przesądzało o istnieniu uprawnienia, a zarazem o możliwości jego ochrony w postępowaniu sądowym.

  Klasycy pieczołowicie pracowali nad...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /3 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastępstwo w procesie rzymskim

  W procesie legisakcyjnym strony miały z reguły występować w procesie osobiście. Od tej reguły istniały nieliczne wyjątki: opiekun mógł działać za pupila, tzw. Obrońca wolności za niewolnika, jakikolwiek obywatel za nieobecnego z powodu służby wojskowej czy też z powodu spraw państwowych.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrona pozwanego w procesie formułkowym

  Proces tylko wtedy mógł się toczyć, gdy pozwany przynajmniej zaprzeczał twierdzeniom powoda (negacja). Negacja pozwanego nakładała na powoda obowiązek przeprowadzenia dowodu na prawdziwość jego twierdzeń zawartych w intentio.

  Innym środkiem do obrony pozwanego była exceptio, czyli zarzut procesowy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strony procesowe – pojęcie zdolności sądowej, zdolności procesowej i legitymacji procesowej

  W każdym sporze sądowym występują dwie strony: ta która proces inicjuje – powód, oraz ta od której domaga się określonego zachowania – pozwany.

  W fazie in iure stawić się musiały obie strony procesowe. W fazie apud iudicem, w razie niestawienia się jednej ze stron procesowych do południa, sędzia...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /1 288

  praca w formacie txt

Do góry