Prawo rzymskie /642 prac/

 • Ocena brak

  Prorogato fori (prorogacja sądu)

  Było to odstępstwo od zasady ‘’Powód idzie za sądem pozwanego’’ w przypadku porozumienia stron co do wyboru sądu (prorogacja sądu).

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actor sequitur forum rei

  ‘’Powód idzie za sądem pozwanego’’ . Zasada ta chroniła pozwanego przed niedogodnością stawania przed obcym forum. Była to podstawowa zasada właściwości miejscowej sądu.

  Istniało oczywiście odstępstwo od tej zasady, w przypadku porozumienia stron co do wyboru sądu (prorogacja...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwość sądowa

  W prawie rzymskim rozróżniano dwa rodzaje właściwości sądowej (forum competens):

  Rzeczowa – kwestię tą regulował podział kompetencji sądowej, np. spór targowy nie mógł być rozstrzygany na forum pretora, lecz tylko edyla kurulnego.

  Miejscowa – jeżeli strony nie ustaliły inaczej to...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas i miejsce postępowania sądowego

  Czas

  Postępowanie in iure mogło odbywać się tylko w dniach dozwolonych (dies fasti) , pozostałe dni (dies hefasti) poświęcone były bogom i wyłączone były z kalendarza procesowego. Wyłączonymi były także dni zgromadzeń ludowych. Dni zabronione zajmowały 1/3 roku. W cesarstwie chrześcijańskim...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastępstwo procesowe

  Możliwość posłużenia się przez powoda lub pozwanego inną osobą do przeprowadzenia czynności procesowych. W procesie legisakcyjnym zastępstwo procesowe w zasadzie nie było dopuszczalne. Zostało uznane dopiero w proc. formułkowym. Zastępca występował w nim jako kognitor (cognitor) lub prokurator...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legitymacja procesowa

  Legitymacja procesowa była uprawnieniem do występowania w procesie w konkretnej sprawie.

  Czynna legitymacja procesowa – w charakterze powoda;

  Bierna legitymacja procesowa – w charakterze pozwanego.

  Np. w sprawie windykacyjnej w charakterze powoda mógł wystąpić tylko właściciel rzeczy, natomiast w...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność procesowa a legitymacja procesowa

  O ile zdolność procesowa była to ogólna możność występowania w procesie jako powód lub pozwany, o tyle legitymacja procesowa była uprawnieniem do występowania w procesie w konkretnej sprawie.

  Czynna legitymacja procesowa – w charakterze powoda;

  Bierna legitymacja procesowa – w charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność procesowa w prawie rzymskim

  Zdolność procesowa, to zdolność do przedsiębrania czynności, które w procesie sądowym wywołają określony skutek prawny (np. uznanie przez pozwanego roszczeń powoda prowadziło do wyroku zasądzającego ).

  Była to ogólna możność występowania w procesie jako powód lub pozwany.

  Zdolność procesową...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sąd centumwiralny i decemwiralny

  Sąd centumwiralny – nazwa pochodzi od pełnego składu kolegium (‘’sąd 100 mężów’’, choć często tę liczbę przekraczano ). W poszczególnych sprawach występowały tylko wydzielone zespoły (consilia, iudicia ), jako organy sądzące i to tylko wtedy gdy wartość spadku przekraczała 100 tys. sestersów...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sądy kolegialne

  Sądy kolegialne (recuperatores ) zajmowały się sprawami mieszanymi tzn. dotyczącymi Rzymian, peregrynów oraz szczególnymi sprawami np. z tytułu rabunku, niesławy.  

  Rekuperatorzy byli początkowo wzywani do rozstrzygania spraw podlegających jurysdykcji pretora dla peregrynów.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /310

  praca w formacie txt

Do góry