Prawo rzymskie /642 prac/

 • Ocena brak

  SPRZEDAŻ – OBOWIĄZKI STRON

  Kupno-sprzedaż emptio venditio – w drodze mancypacji lub tradycji. Pierwotnie – z ręki do ręki nie rodził zobowiązania; gdy handel się ożywił – kredytowe formy sprzedaży wymogły powstanie zobowiązań początkowo nieformalnych – oparte na zaufaniu fides (np. sprzedaż przyszłych zbiorów). Mogły być...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PACTUM DE NON PETENDO

  Pactum de non petendo – była to nieformalna umowa w której wierzyciel przyrzekał dłużnikowi, że albo w ogóle albo przez pewien czas nie będzie pozywał go do sądu o należne świadczenie.

  Według prawa cywilnego ius civile przez takie pactum gasło ipso iure tylko prawo do wniesienia powództwa z tytułu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELOŚĆ PODMIOTÓW ZOBOWIĄZAŃ

  W każdym zobowiązaniu musi występować co najmniej dwa podmioty a mianowicie dłużnik i wierzyciel. Istniały jednak stosunki w których występowała większa ilość osób należących do zobowiązania. Dlatego też w węzłach obligacyjnych możemy mówić jedynie o stronach a nie o osobach gdyż stroną może...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /3 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWŁOKA WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA

  ZWŁOKA DŁUZNIKA.

  Zwłoka dłużnika (mora debitoris) było to wymagalne i zaskarżalne świadczenie którego dłużnik nie spełnił po upomnieniu.

  Czyli zwłoka dłużnika miała miejsce wówczas gdy dłużnik z własnej winy nie wykonał zobowiązania, które było już wymagalne.

  ZWŁOKA WIERZYCIELA.

  Zwłoka...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELIKTY PRAWA PRYWATNEGO

  Delicta – prywatne – naruszenie interesów prywatnych, skargi zależały od osób pokrzywdzonych – postępowanie prywatne o wynagrodzenie szkody i grzywnę jako karę prywatną...

  Czyn bezprawny rodził konieczność zapłaty odszkodowania (grzywny) jeśli dał się zaliczyć do określonej liczby deliktów -...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZPRAWNE USZKODZENIE CUDZEJ RZECZY

  Bezprawne uszkodzenie cudzej rzeczy (damnum iniura datum) –był to delikt, polegający na bezprawnym uszkodzeniu bądź zniszczeniu cudzej rzeczy.

  Delikt ten polegał na bezprawnym uszkodzeniu bądź zniszczeniu cudzej rzeczy: Niektóre tego rodzaju przypadki były uregulowane już w ustawie XII tablic (np...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTRONNE I DWUSTRONNIE ZOBOWIĄZUJĄCE

  Zobowiązania jednostronnie zobowiązujące - (najczęściej stricti iuris- wykonywalne dosłownie z brzmieniem umowy)– tylko jedna strona jest dłużnikiem i jedna wierzycielem (kontrakt pożyczki).

  Zobowiązania dwustronnie zobowiązujące - (najczęściej bonae fidei- podyktowane dobrą wiarą )– obie strony...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKUTKI PRAWNE ZASIEDZENIA

  Zasiedzenie jest to nabycie własności na skutek ciągłości posiadania przez czas określony prawem. W Rzymie zasiedzenie likwidowało dwojakiego rodzaju rozbieżności rozbieżności we władztwie nad rzeczami. Przy nieformalnym nabyciu res mancipi – usucapuio kończyła przejściowy stan własności bonitarnej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANA WIERZYCIELA

  Zmiana podmiotu zobowiązania następowała w przypadku dziedziczenia, inne formy przeniesienia zobowiązania były niedopuszczalne. Chodziło o formalności wymagane przy zawieraniu zobowiązań, kto ich nie wykonał nie mógł być zobowiązany. Później nastąpiły pewne odstępstwa od tej zasady – przeniesienie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIŁA WYŻSZA A PRZYPADEK ZWYKŁY

  Odpowiedzialność za siłą wyższą i przypadek.

  Nie odpowiadał dłużnik za niewykonanie zobowiązania spowodowane siłę wyższą vis maior (siła powodująca szkodę, której nie można się oprzeć – nie odpowiadał) lub przypadkiem losowym casus fortuitus (nieprzewidywalny skutek ale nie siły wyższej –...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /809

  praca w formacie txt

Do góry