Prawo rzymskie /642 prac/

 • Ocena brak

  Prawo zastawu

  Ograniczone prawo rzeczowe przysługujące wierzycielowi dla zabezpieczenia jego wierzytelności. W razie jej niewykonania, wierzyciel miał prawo do nabycia posiadania rzeczy i jej sprzedaży. Jest to prawo akcesoryjne (patrz niżej).

  Wierzyciel zastawniczy– to zastawnik (wydzierżawiający); dłużnik – zastawca...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /2 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie, zgaśnięcie i ochrona służebności

  W prawie najdawniejszym i klasycznym były to in iure cessio – służebności gruntowe i użytkowanie; mancypacja – w gruntach wiejskich będących res mancipi. Przy mancypacji właściciel mógł zastrzec sobie na nim służebność przez deductio servitutis (można też było stosować to przy in iure cessio)...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Służebności

  Służebności – uprawnienie do korzystania z cudzej rzeczy w ograniczonym zakresie, jej właściciel musiał znosić (pati) ingerencję osoby uprawnionej do służebności lub powstrzymać się od pewnych działań non facere (wstrzymanie się od budowy na własnym gruncie budynku przekraczającego pewną...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa rzeczowe

  Do praw rzeczowych należały:

  własność,

  ograniczone prawa na rzeczy cudzej iura in re aliena: służebności (serwituty), prawo zastawu, emfiteuza (dzierżawa wieczysta) i superficies (prawo zabudowy).

  Wszystkie prawa rzeczowe miały charakter bezwzględny (skuteczne erga omnes), objęte...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actio negatoria

  Skarga chroniąca własność kwirytarną w przypadku jej naruszenia np. bezpodstawne „roszczenie” do służebności na rzeczy. Właściciel skargą negatoryjną mógł ubiegać się o stwierdzenie braku takiego prawa oraz zaprzestanie działania uzurpatora, a także zabezpieczenia przed ponownym naruszeniem –...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby ochrony własności

  Prawo cywilne i pretorskie dawało właścicielom liczne skargi actiones in rem, o zwrot lub zaniechanie naruszenia własności. Przysługiwały im interdykty posesoryjne (gdy byli posiadaczami); skargi in personam np. actio furti, conditio furtiva – z tytułu kradzieży, actio Aquiliae – uszkodzenia rzeczy;...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki zasiedzenia

  W prawie klasycznym:

  posiadanie (possessio), do tego nieprzerwane, przy przeniesieniu własności nieprzerwanie posiadania zachodziło w przypadku successio possessionis – przy dziedziczeniu lub accessio possessionis – od III w.n.e. kupujący w dobrej wierze mógł sobie doliczyć posiadanie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetworzenie rzeczy (specificatio)

  Nabycie własności rzeczy ruchomej przez przetworzenie następowało jeżeli osoba wykonała nową rzecz (nova species) z materiału nie należącego do niej – szkoła prokulejańska dawała własność przetwórcy, sabiniańska - odwrotnie. Od tego czy można było przywrócić rzeczy do pierwotnego stanu Justynian...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie własności na pożytkach

  Własność na owocach nabywał właściciel rzeczy z chwilą ich odłączenia i stania się samodzielnymi rzeczami fructus separati. Wyjątkami były nabycie własności przez: bonae fidei possessora rzeczy, emfiteuty (dzierżawca wieczysty); natomiast użytkownik dopiero z chwilą zebrania rzeczy, a nie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Confusio w prawie rzeczowym

  Confusio – połączenie rzeczy jednorodzajowych (wino, złoto), co tworzyło inną rzecz – większą – współwłasność obydwu właścicieli.

  Commixtio – pomieszanie rzeczy nie tracących przez to swojej samodzielności (jabłka), o ile można było je rozpoznać np. rodzajowo, w przeciwnym wypadku zachodziło...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /354

  praca w formacie txt

Do góry