Prawo rzymskie /642 prac/

 • Ocena brak

  Małżeńskie prawo majątkowe

  Żona dzieliła stanowisko społeczne męża honor matrimonii, dzieci wchodziły pod jego władzę (żona – w małżeństwie cum manu) oraz do rodziny agnatycznej.

  Żona in manu jako alieni iuris nie mogła mieć własności, jeśli wcześniej była sui iuris i miała jakiś majątek, to drogą conventio in manu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo cum manu i sine manu

  Wejście żony pod władzę męża (conventio in manum) – małżeństwo cum manu; lub pozostanie poza rodziną agnatyczną męża, a pod władzą dawnego pater familias (osoby alieni iuris) lub pozostać sui iuris – małżeństwo sine manu; – wpływało na rozróżnienie małżeństwa na cum manu i sine...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawarcie i rozwiązanie małżeństwa

  Małżeństwo opierało się na wolnej woli osób zawarcia jak i rozwiązania. Libera matromonia esse antiquitus placuit od dawna przyjęto, że małżeństwa są wolne. Zawarcie następowało przez złożenie zgodnych oświadczeń woli (nieformalnych i składanych prywatnie, bez obecności kapłanów, czy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawodawstwo małżeńskie cesarza Augusta

  W okresie rozluźnienia rygorów społecznych i kryzysu małżeństwa – niechętnie zawierane i częste rozwody. Próbę ratowania instytucji małżeństwa podjął pierwszy princeps, cesarz August, przez unormowanie praw, obowiązków i obyczajów Rzymian. Trzy ustawy: lex Julia de maritandis ordinibus; lex Julia de...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeszkody małżeńskie

  Przeszkody małżeńskie – bigamia; małżeństwo z krewnymi w linii prostej, a w bocznej do 6 stopnia – później do 3 (pożycie - kazirodztwo incestum - karane); pokrewieństwo adopcyjne i powinowadztwo; przeszkody społeczne – między plebejuszami a patrycjuszami –zniesiony przez lex Canuleia 445 r.p.n.e.; zakaz...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymogi zawarcia małżeństwa

  Aby wspólnota życiowa pociągała za sobą skutki prawne jako ważne małżeństwo musiały być spełnione warunki:

  dojrzałość fizyczna wiek 12 lat kobiety i 14 lat mężczyźni

  conubium - prawna możność zawarcia małżeństwa – obywatele rzymscy; Latyni i peregryni jako ius conubii –...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo, konkubinat i związki podobne

  Konkubinat – trwały związek między wolnym mężczyzną i wolną kobietą, bez woli ustanowienia małżeństwa (bez affecti maritalis). Nie pociągał za sobą konsekwencji w stosunku do konkubiny jak i do dzieci (nie podlegały władzy patria potestas). Sposób obejścia zakazów małżeństwa (różnice...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo rzymskie

  Małżeństwo – nuptiae matrimonium – trwała wspólnota życia kobiety i mężczyzny, która powinna zapewnić posiadanie prawego potomstwa. W prawie przedklasycznym i klasycznym było to rodzaj instytucji społecznej (nie stosunek prawny) o doniosłych skutkach prawnych. Podstawą był uzewnętrzniony i trwale...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo i powinowadztwo

  Pokrewieństwo w linii prostej – między osobami pochodzącymi od siebie: krewni wstępni – ascendenci, krewni zstępni – descendenci. Pokrewieństwo w linii bocznej – między osobami pochodzącymi od wspólnego przodka (od tych samych rodziców – rodzeństwo rodzone, od jednego wspólnego rodzica - pokrewieństwo...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki niewłaściwe

  Warunki niewłaściwe: - konieczny, niemożliwy oraz sprzeczny z prawem (contra leges) lub dobrymi obyczajami (contra bonos mores);

  warunek konieczny -teraźniejsze lub przeszłe zdarzenie wiadome, że nastąpi (brak niepewności), strony miały sprawdzić czy zdarzenie nastąpiło, jeśli nie to...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /3 180

  praca w formacie txt

Do góry