Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Podział terytorialno - administracyjny

  Przełom XVIII i XIX w. przyniósł również przeobrażenia podziału teryto-Hiilno administracyjnego w wielu krajach. Wzorów w tym zakresie dostarczyła, )nl( w tylu innych dziedzinach, Francja.

  W 1790 r. dokonano we Francji nowego podziału terytorium kraju. Najwyż-(pyiiii jednostkami podziału stały się...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /17 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja terytorialnej administracji biurokratycznej

  Na przełomie XVIII i XIX w. administracja terytorialna prawie całego kor tynentu europejskiego przybierała charakter biurokratyczny. System samor/i|| dowy, związany z tradycyjną niecentralizacją, utrzymał się tylko w niektóry! dawnych republikach: w Anglii, w Szwecji [10], a także, rzecz ciekawa, na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /14 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sądownictwo administracyjne - zagadnienia ogólne

  Sadownictwo administracyjne jest to rozpatrywanie przez niezawisłe od administracji organy odwołań obywateli od nielegalnych - czyli na kontynen-It i uropejskim sprzecznych z ustawami - decyzji administracyjnych.

  Teoria i praktyka XIX w. uznawała sądownictwo administracyjne za najluźniejszą instytucję...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /13 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decentralizacja administracji - zagadnienia ogólne

  Obóz liberalizmu politycznego starał się zwalczać system administracji opartej na scentralizowanej administracji biurokratycznej. Niektórzy dziewiętnastowieczni liberałowie głosili nawet, że centralizacja i tak przez nich wielbiona wolność osobi- * sta stanowią przeciwieństwa, których...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /8 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sądownictwo administracyjne - kwestie szczegółowe

  Instytucje sądowoadministracyjne wiciu krajów dość istotnie różniły się od niebie. Podstawowe różnice da łyby się sprowadzić poza omówioną już różnicą w łypie sądów administracyjnych: powszechnych bądź szczególnych - do dwóch Kwestii: właściwości sądów ndmlnistrneyjnych i ich...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /10 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja terytorialna w Anglii w XIX wieku

  Przeobrażenia administracji terytorialnej w krajach, które do XIX w. nie W prowadziły biurokratycznego centralizmu, a więc zwłaszcza w krajach anglosaskich, polegały przede wszystkim na unowocześnieniu instytucji samorządowych przez dostosowanie ich do ogólnych wymogów konstytucjonalizmu. Zasa-[ (lit...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /3 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania administracji w ujęciu doktryn XIX wieku

  Wiek XIX bywa nazywany wiekiem liberalizmu. Dość powszechnie sądzi się, że zrodzone w XVIII stuleciu hasło laissez faire, laissez passer [7] doczekała się w XIX w. realizacji, wskutek czego stulecie to stanowiło czas znikomej „twórczej” aktywności administracji, w przeciwieństwie zarówno do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /15 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania administracji w praktyce XIX wieku

  Konsekwentny liberalizm gospodarczy był więc tylko jedni) / wielu doktryn XIX w., które wypowiadały się co do zakresu działania adińiniNlrucJi, i w praktyce mini na nią wpływ niewielki. Działalność dziewiętnaftlowin /m i mlniinisiracji liku/ula się w wiciu dziedzinach mniej intensywna niż...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /9 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodziny prawa administracyjnego

  Już w XVIII w., jak była o tym mowa, organizacja i działalność administracyja były w dużej mierze regulowane przez prawo [13]. Dopiero jednak w XIX w. mu my odnoszące się do administracji nabrały charakteru dwustronnie obowią-Hlji)cego obowiązywały nic tylko obywateli, lecz również aparat...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /9 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja a konstrukcja państwa prawnego

  Ukształtowanie się prawa administracyjnego było połączone przeważnie, tak stało się w Niemczech, z przyjęciem konstrukcji państwa prawnego czy prawo-1 rządnego (Rechtsstaat). Konstrukcja ta, łącznie z nazwą, pojawiła się w I połowie I XIX w. (warto tu przypomnieć tytuł podstawowego dzieła...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /9 546

  praca w formacie txt

Do góry