Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przeobrażenia centralnego aparatu administracji i systemu zarządzania gospodarką narodową

  Centralny aparat administracji tzw. nowego typu wykazywał na ogół wiele formalnych podobieństw do administracji centralnej współczesnych państw kapitalistycznych. Na jego czele tak samo stała Rada Ministrów, określana jako rząd, w skład której wchodzili przede wszystkim ministrowie - jednoosobowe...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /24 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się administracji międzynarodowej

  Jedną z charakterystycznych cech współczesnego etapu rozwoju administra cji jest ukształtowanie się nowej jej postaci, mianowicie administracji międzynn rodowej, a ściślej administracji szeroko rozumianych organizacji międzynarodowych. Administracja międzynarodowa w istotny sposób odbiega od...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /12 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia administracji terytorialnej

  Po pierwszym okresie nawiązywania do tradycyjnych rozwiązań administra cyjnych [61, 62], wszystkie państw^i demokracji ludowej przyjęły na wzór ZSRK zasadę centralizmu demokratycznego z formalnym skupieniem pełni władzy w rękach rad [61]. W latach 1948-1950 wszędzie doszło do likwidacji tradycyj...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /11 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja w państwie faszystowskim i na terenach przez nie okupowanych

  Omówienie administracji w państwach kapitalistycznych od końca XIX stulecia nie byłoby zupełne, gdyby pominąć organizację administracji oraz jej zadu nia i pozycję w aparacie władzy państwa faszystowskiego. Współcześnie tocZi| się dyskusje na temat zarówno pojęcia faszyzmu, jak i jego zasięgu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /13 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia podziału terytorialnego

  Podział terytorialny dla celów administracji ogólnej należy do najtrwalszych instytucji administracji. Przez pierwszy etap kształtowania aparatu „państwa nowego typu” utrzymywano, nawet w Rosji Radzieckiej i w Związku Radzieckim, podział z czasów burżuazyjnych. Prace nad nowym podziałem terytorialnym...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /6 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Status prawny i przygotowanie zawodowe urzędników państwowych

  W XIX w. pomiędzy poszczególnymi krajami występowały dość znaczne różnice w zakresie statusu urzędników państwowych [12, 35]. W XX w. doszło do poważnej niwelacji tych różnic. Z jednej strony, w Niemczech osłabiano silne dotąd gwarancje stabilności stosunku służbowego. Z drugiej strony, we...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /9 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia administracji terytorialnej

  W ciągu XX w. doszło wszędzie do poważnych przeobrażeń w administracji terytorialnej. Poza omówionymi już zmianami podziału terytorialnego i wynikającymi z nich zmianami organizacyjnymi, rzadko dochodziło w tej dziedzinie do gruntown i ej szych jednorazowych reform.

  Najpoważniejszą jednorazową...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /6 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia w dziedzinie zewnętrznej kontroli administracji

  Tak poważane przez liberałów XIX w. sądownictwo administracyjne straciło w ciągu XX w część swego prestiżu. Nie wynikło to bynajmniej z nieprawidłowej działalności sądów administracyjnych. Podstawową przyczyną spadku prestiżu tych sądów była bowiem ich właściwość, wynikająca z samej ich...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /8 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem reformy administracji w okresie międzywojennym

  Druga fala postulatów dotycząca przeprowadzenia reformy administracji przypadła na okres międzywojenny. W tym czasie w wielu krajach powołano do tycia specjalne komisje, złożone z fachowców i polityków, których zadaniem było przygotowanie projektów gruntownych reform. Pierwszą taką komisję powołano...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /8 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy administracji po II wojnie światowej

  Po II wojnie światowej miała miejsce następna fala reformy administracyjnej. Początkowo kontynuowano poszukiwania i rozwiązania przedwojenne. W wielu krajach powołano wielkie komisje, których praktyczne wyniki prac okazywały się na ogół mierne. Inaczej było w Stanach Zjednoczonych, gdzie dwie kolejne...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /4 308

  praca w formacie txt

Do góry