Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Metody analizy makrootoczenia - Scenariusze

  Są przy­gotowywane w kilku wersjach (optymistycznej, pesymistycznej, najbardziej i najmniej prawdopodobnej) i dotyczą zaistnienia różnych możliwych zmian stanu otoczenia makro i konkurencyjnego. W oparciu o tak przygotowane przewidywania buduje się różne warianty strategii działania.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja wielorakich możliwości

  Opiera się na jednej wersji strategii roz­woju. Analiza szans i zagrożeń opiera się w tym przypadku na właściwym wyciąganiu wniosków na podstawie zmian zachodzących w przeszłości i dotyczących trendów w przyszłości.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody analizy makrootoczenia

  Z. Pierścionek dzieli metody analizy otoczenia na dwa rodzaje:

  1) metody analityczne - cząstkowe polegające na odrębnym badaniu wpływów po­szczególnych czynników,

  2) metody syntetyczne - kompleksowe ujęcie i badanie otoczenia jako pełnego zestawu ważnych dla przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowisko naturalne

  Problem ekologii jako znaczący czynnik wpływający na podejmowanie strate­gicznych decyzji zaistniał dopiero przed kilkoma laty. W wielu przypadkach jest on ciągle pomijany, co prowadzi do błędnych działań firmy i w efekcie dużych strat finan­sowych. Ekologia to przepisy prawa dotyczące ochrony...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /1 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie międzynarodowe

  Wiąże się ono ściśle z polityką gospodarczą innych państw, które stanowią po­tencjalne rynki zbytu dla rodzimych przedsiębiorstw. Zauważalny silny „trend deregu­lacji” polegający na stopniowym znoszeniu barier ekonomicznych, prawnych, ceł, za­kazów, kontyngentów dotyczy zamkniętych bloków...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie polityczne i prawne

  Jest to zagadnienie bardzo szerokie i niejednakowe dla różnych przedsiębiorstw. Wspólnym mianownikiem dla tych dwóch rodzajów czynników jest państwo i inne or­ganizacje ustawodawcze. Tworzą one przepisy, które stanowiąc ramy działania, mogą kreować zagrożenia bądź szanse dla przedsiębiorstwa. Obecnie w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /2 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie społeczno - kulturowe

  Trendy w tej dziedzinie planiści i stratedzy badają stosunkowo od niedawna. Jednakże czynniki takie, jak sposób spędzania czasu wolnego przez społeczeństwo, wzorce konsumpcyjne, normy kulturowe, stosunek do pracy czy zachowania polityczne mogą mieć silny wpływ na rozwój danego przedsiębiorstwa. Pod tym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie technologiczne

  Powyższe otoczenie stanowią technologie dostępne obecnie i w przyszłości oraz organizacje je tworzące i sprzedające. Analiza technologicznych warunków otoczenia dotyczy przede wszystkim przedsiębiorstw przemysłowych. Badaniu podlegać może cykl życia techno­logii, który w drugiej połowie XX wieku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /1 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie demograficzne

  Przedsiębiorstwo powinno również dużą uwagę skoncentrować na tej grupie czynników, ponieważ to właśnie ludzie tworzą rynek. Można wyróżnić kilka charakte­ry­stycznych elementów dotyczących zmian w tym zakresie. Należy tu wymie­nić: ogól­noświatową eksplozję demograficzną, starzenie się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie ekonomiczne

  Pod tym pojęciem rozumie się czynniki określone przez rozwój ogólnogospo­darczy - międzynarodowy i krajowy, sytuację w sektorze i branży, w tym także na ryn­kach zbytu. Wg. Kreikebauma1 głównymi wskaźnikami rozwoju ogólnogospodarczego są: rozwój produktu narodowego brutto, liczba i struktura ludności, w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /3 566

  praca w formacie txt

Do góry