Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Siła oddziaływania nabywców

  Pozycja przetargowa przedsiębiorstw danego sektora zależy od kilku istotnych czynników. Przede wszystkim, zgodnie z podstawową tezą ekonomii, zależy od relacji podaż - popyt. Ze względu na nią możemy wyróżnić rynek klienta oraz producenta.

  Siła przetargowa nabywców jest w rzeczywistości kształtowana...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /2 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenie ze strony wyrobów substytucyjnych

  H. Kreikebaum wymienia kilka podstawowych determinant zagrożenia substy­tucją1. Można tu mówić o cenach względnych produktów substytucyjnych, stopniu zainteresowania substytucją ze strony odbiorców, czy też o kosztach przestawienia pro­dukcji. M. Porter podkreśla z kolei, że wpływ wyrobów substytucyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariery wejścia

  W literaturze tematu wymieniana jest szeroka lista tychże barier. Są to: ekono­mika skali, zróżnicowanie wyrobów, potrzeby kapitałowe, dostęp do kanałów dystry­bucji, sytuacja kosztowa niezależna od skali, polityka państwa (przepisy, bariery celne)1. H. Kreikebaum rozszerza ten temat przytaczając jako...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /6 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenie ze strony nowych oferentów

  Nowi producenci wnoszą do sektora nowe zdolności produkcyjne, zasoby i wal­czą o udział w rynku. Należy jednak wyraźnie zdefiniować i podkreślić różnicę pojęć „produkt nowy” i „substytut”.

  Produkt nowy jest odmianą produktu wytwarzanego w sektorze, ma podobne lub identyczne cechy użytkowe, różni...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza struktury branży według Portera

  M. Porter w swoim najbardziej popularnym opracowaniu pod tytułem „Strategia konkurencji”, opierając się na zdobyczach ekonomiki przemysłu, rozwinął model szczególnie przydatny do analizy strukturalnej poszczególnych branż czy sektorów1.

  Porter definiuje sektor jako „grupę firm wytwarzających wyroby...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scenariusze stanów otoczenia

  Mają one wymiar jakościowy, opierający się na nadanych poszczególnym czynnikom i procesom prawdopodobieństwach ich wy­stąpienia. Błędy mogą jednak wynikać z niedostatecznej wiedzy twórców scenariuszy, na której bazuje ocena przyszłych stanów otoczenia.

  W tym przypadku wyróżniamy cztery...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /5 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody scenariuszowe

  Istnieją  pewne szczególne sfery otoczenia, których badanie tymi meto­dami może być bardziej zawodne i nie przynosić oczekiwanych rezultatów. Dla badania zmian nieciągłych wprowadzono metody scenariuszowe. Nie opierają się one na prze­szłości, nie wnioskują na podstawie trendów, gdyż nie można...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /2 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategiczna analiza luki

  Metoda ta jest formą ekstrapolacji trendu, a więc należy do grupy metod staty­stycznych. Dlatego może być stosowana jedynie w odniesieniu do zjawisk mierzal­nych, o charakterze powtarzalnym, dla których jesteśmy w stanie określić trend. Dzięki tej metodzie badać można trendy dotyczące zmian...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /1 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda delficka

  Wykorzystuje oceny ekspertów do prognozowania przyszłości. Pozwala także na szacunkowe określenie rozmiarów pewnych zjawisk i prawdopodo­bieństwo ich wystąpienia. Metoda ta została opracowana w 1963 r. przez zespół na­ukowców pod kierownictwem G. Gordona i O. Helmera. Podstawowym założeniem jest ustalenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /3 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekstrapolacja trendów

  To jedna z metod szczegółowych należących do grupy statystyczno-matematycznych. Analiza trendu umożliwia przewidywanie przyszłości w oparciu o ciąg zdarzeń z przeszłości. Uogólnia więc zjawiska o charakterze historycz­nym do pewnej zasady, w czym może tkwić błąd. Koniecznym jest więc w tym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /697

  praca w formacie txt

Do góry