Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Europejski Trybunał Sprawiedliwości

  Celem jego działania jest zapewnienie poszanowania w toku interpretacji i stosowania prawa. W jego skład wchodzi 25 sędziów i 8 rzeczników generalnych. 5ą oni wybierani spośród osób spełniających kryteria dające gwarancję niezależności i spełniają wymogi, jakie w poszczególnych państwach potrzebne są...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /2 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trybunał Stanu

  Odpowiedzialność konstytucyjna jest jedną z podstawowych gwarancji praworządności w demokratycznym państwie prawnym. Odpowiedzialność konstytucyjna ma w Polsce długą tradycją, sięgającą Konstytucji 3 Maja, ale w dziejach najnowszych instytucja ta przywrócona została na podstawie ustawy z 26 marca...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /2 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trybunał Konstytucyjny

  Kontrola konstytucyjności prawa jest następstwem obowiązku zgodności całego hierarchicznie zbudowanego systemu prawa z Ustawą zasadniczą.

  Do polskiego systemu prawa Trybunał Konstytucyjny wprowadzony został ustawą z 26 marca 1982r. o zmianie Konstytucji PRL. Jednak sama ta nowela nie wystarczyła, by...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /3 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiar sprawiedliwości RP - Sądy wojskowe

  Utrzymanie sądownictwa wojskowego uzasadniane jest w doktrynie koniecznością posiadania przez armię sądownictwa gotowego do działania w czasie wojny, specjalizacją sędziów w zakresie życia wojskowego oraz w sprawach objętych tajemnicą wojskową dotyczącą ważnych interesów obronności kraju. Przeciwko...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiar sprawiedliwości RP - Sądy administracyjne

  Ar. 1 84 Ustawy zasadniczej stanowi, że Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej. a kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /2 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiar sprawiedliwości RP - Sąd powszechny

  Konstytucja w art. 177 stanowi, że sądy powszechne sprawują wymiar i sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów.

  Szczegółowy ustrój, organizację i funkcjonowanie sądów powszechnych z 27 lipca 2001r. — Prawo o ustroju sądów...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /2 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiar sprawiedliwości RP - Sąd Najwyższy

  Jest on organem wymiaru sprawiedliwości. wyłącznie w tych sprawach, które ustawowo należą do jego właściwości. Zasadnicze znaczenie dla jego pozycji ustrojowej i funkcji ma art. 183 ust. 1 Konstytucji. Stanowi on, że Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /2 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiar sprawiedliwości RP

  Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe (art. 175 Konstytucji).

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luki w prawie

  Statyka i dynamika stosunków społecznych jest najczęstszą przyczyną tego, że prawodawca czegoś nie przewidział, a co za tym idzie nie uregulował w obowiązującym prawie.

  Zjawisko luki w prawie ma miejsce wówczas, gdy w obowiązującym prawodawstwie brak jest normy, która mogłaby być zastosowana w...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /3 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alienacja

  Alienacja

  Wyobcowanie od innych ludzi, oderwanie od środowiska. Poprzez proces alienacji człowiek ulega negacji własnej natury, co skutkuje dehumanizacją.

  Skutki alienacji

  Skutkami alienacji jest degradacja, nieodczuwanie radości, brak samorealizacji, rutyna, izolacja, osamotnienie. Pojęcie alienacji może...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.03.2011 Znaków /1 891

  praca w formacie txt

Do góry