Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zarządzanie procesami

  Proces to ciąg logicznie uporządkowanych czynności, w wyniku, których powstaje określony efekt (rezultat) działania (produkt, usługa).

  Procesy dzielą się na:

  a) ze względu na znaczenie dla organizacji:

  podstawowe - efektem jest produkt (usługa) na rynek zewnętrzny - z niego firma „żyje"...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ufo Dodano /24.03.2011 Znaków /3 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest samokontrola

  Wykonawcy sami wykonują czynności sprawdzające zgodność z obowiązującymi normami, a także podejmują niezbędne czynności korygujące lub inicjują ich podjęcie przez inne podmioty organizacyjne (pracownicy sami przeprowadzają kontrolę bieżącą i końcową).

  Wszystkie wymienione rodzaje kontroli są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /2 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola zewnętrzna

  Przedmiotem kontroli jest przestrzeganie norm szczególnie ważnych ze społecznego punktu widzenia otoczenia a zwłaszcza norm prawnych, (np. kontrola wykonywana przez urząd skarbowy, Najwyższą Izbę Kontroli)

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola wewnętrzna

  Podmioty w niej uczestniczące są wewnętrznymi częściami organizacji. Przedmiotem jej jest sprawdzenie przestrzegania norm szczególnie ważnych z punktu widzenia sprawności zarządzania organizacją.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola funkcjonalna

  W całości wykonywana przez kierowników określonych odcinków działalności organizacji (kierowników komórek funkcjonalnych), wynikająca z zajmowanych stanowisk w organizacji.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola instytucjonalna

  Sprawdzenie zgodności procesów i zdarzeń przez profesjonalny, zinstytucjonalizowany podmiot organizacyjny. Wyłącznym przedmiotem działalności takiego podmiotu jest wykonywanie kontroli. Jest on uprawniony do sprawdzania przestrzegania obowiązujących norm (np. bhp), do podejmowania czynności korygujących...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola następna (ex post)

  Sprawdzeniu podlegają procesy i zdarzenia, które już całkowicie lub częściowo zostały zakończone.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola bieżąca

  Polega na sprawdzaniu, czy realizowane na bieżąco procesy są zgodne z obowiązującymi normami, oraz na korygowaniu niedopuszczalnych odchyleń od norm.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola wstępna (ex antę)

  Polega na tym, że pewnego rodzaju sprawdzenie zgodności z obowiązującymi normami jest realizowane, zanim zostaną wykonane jakiekolwiek działania realne.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE ZARZĄDZANIA - KONTROLOWANIE

  rejestracja, przesyłanie, przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie informacji o przebiegu procesów eksploatacyjnych, produkcji i usług

  kontrola stopnia realizacji założonych w planie celów i zadań eksploatacyjnych, produkcyjnych, usługowych

  analiza przyczyn odchyleń od założonych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /815

  praca w formacie txt

Do góry