Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dekret księgowy

  Charakterystyka

  Dekret księgowy - inaczej zwany zapisem księgowym: jest to sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych wraz z podpisem osoby dokonującej wpisu do ewidencji księgowej oraz numerem dowodu księgowego (data i podpis umożliwiający identyfikację osoby podpisującej).

  Zapisów w księgach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /3 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Outsourcing

  Przekazywanie na zewnątrz przedsiębiorstwa niektórych funkcji i komórek z różnych dziedzin działalności i korzystanie z usług i produktów oferowanych przez zewnętrzne firmy. Cel: koncentracja na podstawowej działalności i obniżenie kosztów w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo pozbywa się przede...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ufo Dodano /24.03.2011 Znaków /9 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benchmarking procesów

  Benchmarking definiowany jest jako porównywanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie z bezpośrednimi konkurentami oraz z firmami z innych branż, uznanych za liderów. Doskonalenie procesów przedsiębiorstwa następuje przez uczenie się od najlepszych: "podglądanie" firm, u których dany problem jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ufo Dodano /24.03.2011 Znaków /3 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bussines Process Reengineering

  Metoda gruntownego przekształcania całościowych procesów przedsiębiorstwa. Odejście od tradycyjnych struktur funkcjonalnych na rzecz zespołów realizujących dane proces od początku do końca.

  Reengineering jest nową koncepcją modelu przedsiębiorstwa. Reengineering sprawia, że przestają mieć znaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ufo Dodano /24.03.2011 Znaków /6 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lean Management

  Cel: poprzez zmiany stopniowe ciągle odchudzanie przedsiębiorstwa ze zbędnych elementów. Idea metody to unikanie marnotrawstwa (pierwsze zastosowania w koncernie Toyota, system kanban, późniejszy just in time). Poprzez usprawnianie wszystkich procesów projektowych, inwestycyjnych, wytwórczych i usługowych chce...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ufo Dodano /24.03.2011 Znaków /7 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mapa procesu

  Mapa procesu stanowi jedno z najważniejszych narzędzi usprawniania procesów.

  Celem stosowania mapy procesu jest opisanie wszystkich działań i podmiotów uczestniczących w procesie, w kolejności chronologicznej i logicznej. Mapa procesu jest przedstawiana w postaci graficznej oraz opisu słownego działań...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ufo Dodano /24.03.2011 Znaków /1 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia w doskonaleniu procesów

  Ciągły nawał różnych problemów bieżących i brak czasu na wprowadzanie zmian.

  Brak metodyki usprawniania procesów i zarządzania nimi.

  Nierealistyczne oczekiwania oraz nieodpowiednie zasoby.

  Nieumiejętność usprawniania małymi krokami, przy jednoczesnym preferowaniu skokowego rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ufo Dodano /24.03.2011 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy kontroli

  mierzenie stanu rzeczywistego w obszarach objętych pomiarem,

  określenie odchyleń przez porównanie celów z wielkościami rzeczywiście osiągniętymi,

  ocena istotności odchylenia i analiza przyczyn odchyleń,

  opracowanie sposobów zaradczych niwelujących obecne odchylenia oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ufo Dodano /24.03.2011 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Do czego służy kontrola wyników procesów

   Do zabezpieczenia osiągnięcia celów procesów przez wcześniejsze rozpoznawanie i korygowanie odchyleń,

   Do wzrosu efektywności procesów.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ufo Dodano /24.03.2011 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwa sposoby planowania celów procesów

  top - down (od góry do dołu) - wyprowadzenie celów procesów ze strategii i celów firmy (wyprowadzonych oczywiście z oczekiwań i wymagań klientów). Warunkiem jest posiadanie przez firmę aktualnych celów i strategii. Pożądane jest tu wykorzystanie strategicznej karty wyników (balanced scorecard), dla...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ufo Dodano /24.03.2011 Znaków /1 433

  praca w formacie txt

Do góry